THỜI KHOÁ BIỂU- HỌC KỲ 2 - K . 2006 - TUẦN THỨ 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30

( Từ ngày 21 - 01 - 2008    đến ngày  07 - 03  - 2008 )

 

Lớp

Thứ  2

 

Thứ  3

 

Thứ  4

 

Thứ  5

 

Thứ  6

 

Giáo viên giảng

Tổng hợp

 

KT  06.6

(S - A3.2)

 

K.t         4

(25/02)Ú  0

(Hết:25/02)T29

PT          4

(03/3) Ú

K.t         5

(26/02)Ú  0

PT          5

(Từ:26/02)T29

KTdv     5

L. KT     5

KTdv     4

Cô Huyền

Cô Đ. Hạnh

Thầy Hà

Thầy Hán

KTdv: 9+5+4+9x3/45

K.t: 9x2+0+9+3/30

L. KT: 5 +0+5x4/25

PT: 5 + 9/14

 

QS  06.1

(C - A4.3)

PT          5

QTTT    5

PT          5

QTTT     5

KTvm     5

Cô Lại Thuỷ

Cô Hương

Cô Đỗ Thảo

PT: 10x2+0+10x3/50

QTTT:10+5+5+10x3/50

KTvm: 5+0+5 x4/25

 

QS  06.2

(S - A4.3)

PT          5

QTTT    5

PT          5

KTvm    5

QTTT    5

Cô Hương

Cô Hằng(A

Cô Nguyệt

PT:10 x2+0+10 x3/50

QTTT:10+5+5+10x3/50

KTvm:5+0+0+5x3/20

 

QS  06.3

(C - A4.4)

QTTT     5

PT          5

KTvm     5

QTTT     5

PT         5

Cô Huệ

Thầy Nam

Cô V. Anh

PT:10+5+5+10x3/50

QTTT:10+5+5+10x3/50

KTvm: 5x2+0+5x3/25

 

QL  06.1

(C - A3.5)

TD          3

(TD Học ca sáng)

LĐTL     4

PT          5

LĐTL     5

TD          3

(TD Học ca sáng)

LĐTL     4

PT         4

Cô Hảo 50

Cô Đỗ Hạnh

Th. Dương

LĐTL:13+9+4+13x3/65

PT: 9+5+4+9x3/45

TD: 6+3+0+6x3/27

 

 

QL  06.2

(S - A4.4)

LĐTL     4

TD          3

(TD Học ca chiều)

PT          5

LĐTL    5

LĐTL    4

TD          3

(TD Học ca chiều)

PT         4

Cô Thuỷ (A

Cô Dung

Th. Minh

LĐTL:13+9+0+13x3/61

PT: 9+5+4+9x3/45

TD: 6+3+0+6x3/27

QL  06.3

(C - A3.3)

LĐTL    5

TD          3

(TD Học ca sáng)

PT          4

LĐTL    4

PT          5

TD          3

(TD Học ca sáng)

PT          4

Cô Bình

Cô Thảo

Th. Dương

LĐTL: 9x2+0+9x3/45

PT: 13+4+9+13x3/65

TD: 6+3+3+6 x3/30

TK  06.1

(C - A1.2)

Tin.F      5

Tin.VP   5

Tin.VP   3

Tin. F     4

Tin. A   4

Thầy Thành

Thầy Điện

Thầy Điện

Tin.F: 9+5+4+9x3/45

TinVP: 8x2+0+8x3/40

Tin.A: 4+0+4x4/20

 

TK  06.2

(S - A3.3)

Tin.VP    5  

Tin.F      5

Tin.VP   3

Tin. A     4

Tin. F    4

Thầy Hoàng

Thầy Hải

Cô H. Hải

Tin.F: 9+5+4+9x3/45

TinVP: 8x2+0+8x3/40

Tin.A: 4+0+0+4x3/16

 

TK  06.3

(S - A3.5)

Tin.VP    5  

Tin.F      5

Tin.VP   3

Tin.F      4

Tin. A    4

Cô Hiền

Cô Dung

Cô Dung

Tin.F: 9+5+0+9x3/41

TinVP: 8x2+0+8x3/40

Tin.A: 4+0+4x4/20

 

TQ  06.1

(C - A3.6)

Tin. F     5

KTQL    5

Tin. A     5

Tin. F     4

KTQL    4

Cô H. Hải

Cô V. Hạnh

Thầy Hưng

Tin.F: 9+5+4+9x3/45

Tin.A: 5x2+0+5x3/25

KTQL: 9+5+4+9x3/45

 

CN  06.1

(S - A3.6)

TK.Web  5

ĐH.MU  5

TK.TT    5

TK.Web  5

ĐH.MU  4

Th. Hoàng

Th. Thắng

Cô Nhung

TK.Web:10+5+0+10x3/45

ĐHMU: 9+5+4+9x3/45

TKTT: 5x2+0+5x3/25

 

GHI CHÚ

1)  Học kỳ 2: Các lớp đổi ca học trong ngày - Địa điểm học và thời gian biểu lên lớp không thay đổi.

2) Trong các tuần 25 + 26 + 27: Các lớp nghỉ tết Nguyên đán. Thời gian 02 tuần (Có KH riêng)

3) Ngày 14/02/2008 (Thứ năm - Tuần 27): Các lớp học ca sáng được nghỉ học. Các lớp học ca chiều học bình thường trên lớp.