BỘ CÔNG THƯ­ƠNG

TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

THỜI KHOÁ BIỂU - HỌC KỲ II - HỆ CAO ĐẲNG K2006

TỪ TUẦN THỨ 24 ĐẾN TUẦN THỨ 30

(Từ ngày 21  tháng  01  năm 2008 đến ngày  07  tháng  03  năm 2008)

 

 

Lớp

Thứ 2

 

Thứ 3

 

Thứ 4

 

Thứ 5

 

Thứ 6

 

GV giảng

Tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Môn

Số tiết 1 tuần

Số tuần

Số tiết giảng

Số tiết còn lại

CKX06.1

TT HCM

5

PLKT

5

Thống kê KD

5

KTTCDN II

5

TCDN

6

Cô V.Lan

TT HCM

5

5

25

20

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thuỷ C

PLKT

5

5

25

20

P.C3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Yến

STVB

 

5

0

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô H.Hải

Tin học KT

 

5

0

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tâm

Thuế

 

5

0

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Hương

QTDN_KT

 

5

0

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô L.Giang

Thống kê KD

5

5

25

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Linh

TCDN

6

5

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô V.Anh

KTTCDN II

5

5

25

50

Cộng

 

5

 

5

 

5

 

5

 

6

 

26

26

 

130

320

CKX06.2

STVB

5

KTTCDN II

5

TT HCM

5

TCDN

6

PLKT

5

Cô V.Lan

TT HCM

5

5

25

20

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Hà A

PLKT

5

5

25

20

P.C3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Yến

STVB

5

5

25

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô H.Hải

Tin học KT

 

5

0

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô V.Thuỷ

Thuế

 

5

0

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Hưng

QTDN_KT

 

5

0

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thu Hằng

Thống kê KD

 

5

0

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Nga

TCDN

6

5

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tr.Nguyệt

KTTCDN II

5

5

25

50

Cộng

 

5

 

5

 

5

 

6

 

5

 

26

26

 

130

320

CKT06.1

QTDN_KT

5

STVB

5

KTTCDN I_KTTH

6

Tin học KT

5

TT HCM

5

Cô Thanh

TT HCM

5

5

25

20

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Hà

PLKT

 

5

0

45

P.A1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Yến

STVB

5

5

25

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Dung

Tin học KT

5

5

25

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Chuyên

Thuế

 

5

0

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Hương

QTDN_KT

5

5

25

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Thu Hằng

Thống kê KD

 

5

0

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Nam

KDQT

 

5

0

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Tâm

TTCK

 

5

0

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Vanh

KTTCDN I_KTTH

6

5

30

30

Cộng

 

5

 

5

 

6

 

5

 

5

 

26

26

 

130

335

CQS06.1

PT HĐ KT

5

Toán KT

5

QTDN_QT

5

T.Anh KD

5

CNXHKH

5

Cô Hạnh

CNXHKH

5

5

25

20

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Quý

GDTC III

3

5

15

15

P.C2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Dung

Quản trị học

 

5

0

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Minh

Toán KT

5

5

25

35

 

 

 

 

 

GDTC III

3

 

 

 

 

Cô Tĩnh

T.Anh KD

5

5

25

35

 

 

 

 

 

Học buổi

 

 

 

 

 

Cô á Nguyệt

HT TT QL

 

5

0

45

 

 

 

 

 

sáng tại sân

 

 

 

 

 

Cô Đ.Lan

PT HĐ KT

5

5

25

35

 

 

 

 

 

tập, từ 7h00

 

 

 

 

 

Cô Bình

QTDN_QT

5

5

25

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô K.Anh

KDQT

 

5

0

45

Cộng

 

5

 

5

 

8

 

5

 

5

 

28

28

 

140

310

CQS06.2

Quản trị học

5

QTDN_QT

5

CNXHKH

5

T.Anh KD

5

PT HĐ KT

5

Cô Huyền

CNXHKH

5

5

25

20

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Quý

GDTC III

3

5

15

15

P.C2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Dung

Quản trị học

5

5

25

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô Minh

Toán KT

 

5

0

60

 

 

 

 

 

 

 

GDTC III

3

 

 

Cô Bích

T.Anh KD

5

5

25

35

 

 

 

 

 

 

 

Học buổi

 

 

 

Cô Thu Hằng

HT TT QL

 

5

0

45

 

 

 

 

 

 

 

chiều tại sân

 

 

 

Cô Đào Hà

PT HĐ KT

5

5

25

35

 

 

 

 

 

 

 

tập, từ 14h10

 

 

 

Cô Thuỷ A

QTDN_QT

5

5

25

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Nam

KDQT

 

5

0

45

Cộng

 

5

 

5

 

5

 

8

 

5

 

28

28

 

140

310

CTU06.1

Mang MT

6

Lập trình C

6

HĐH

6

CSDL

6

CTDL&GT

6

Thầy Thắng

CSDL

6

5

30

30

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Hoàng

CTDL&GT

6

5

30

45

P.A1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Hoàng

PT&TKHT

 

5

0

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy L.Hải

Lập trình C

6

5

30

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô H.Hải

HĐH

6

5

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Điện

Mang MT

6

5

30

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Dương

GDTC III

 

5

0

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy L.Hải

ĐH máy tính

 

5

0

90

Cộng

 

6

 

6

 

6

 

6

 

6

 

30

30

 

150

375

Ghi chú: Các lớp CĐ K2006 nghỉ tết âm lịch từ 31 tháng 01 năm 2008 đến 13 tháng 02 năm 2008.