THỜI KHOÁ BIỂU- HỌC KỲ 1 - K . 2007 - TUẦN THỨ 05 + 06 + 07 + 08

( Từ ngày  08 - 9  - 2008   đến ngày  03 - 10  - 2008 )

 

Lớp

Thứ  2

08/9         15/9

22/9         29/9

Thứ  3

09              16

23             30/9 

Thứ  4

10              17

24            01/10

Thứ  5

11              18

25              02        

Thứ  6

12/9          19/9

26/9         03/10

Giáo viên giảng

Tổng hợp

 

KX  07.1

(S - A4.1)

KT       5

TD        3

Anh      2

Anh      5

KT        5

TD        2

Anh      3

Thầy Hải

Thầy Dương

Cô Ngọc

 

T05+T06

Anh(2): 10 x2/55   (-5)

TD: 5 x 2 /25

KT(1): 10 x 2/55

 

Q.Sự(Đợt1): 08/9

             Ú 19/9/08                    

KX  07.2

(C - A4.1)

 

 

Anh      3

TD        2

KT        5

Anh      2

TD        3

Anh      5

KT        5

Cô Bích

Thầy Minh

CôV. Hường

 

T05+T06

Anh(2): 10 x 2/57 (-3)

TD: 5 x 2/28

KT(1): 10 x 2 /50

 

Q.Sự(Đợt1): 08/9

             Ú 19/9/08                     

KX  07.3

(S - A4.2)

 

 

KT        5

TD        3

Anh      2

Anh      5

TD        2

Anh      3

KT        5

Cô Tĩnh

Thầy Quý

Cô Linh

 

T05+T06

Anh(2): 10 x 2/58 (-2)

TD: 5 x 2/27

KT(1): 10 x 2/50

 

Q.Sự(Đợt1): 08/9

             Ú 19/9/08                     

KX  07.4

(C - A4.2)

 

 

Anh      3

TD        2

KT        5

Anh      2

TD        3

KT        5

Anh      5

Cô Hiền

Thầy Quý

Cô Huệ

T05+T06

Anh(2): 10 x 2/52 (-8)

TD: 5 x 2/28

KT(1): 10 x 2/55

Q.Sự(Đợt1): 08/9

             Ú 19/9/08                     

KX  07.5

(C - A4.3)

 

 

TD        3

(Học ca sáng)

KT        5

(C - A4.3)

C. Tr     5

TD        2

(Học ca sáng)

KT        5

(C - A4.3)

C. Tr     5

KT       5

Cô Thanh

Thầy Dương

Cô Tr. Nga

 

T07+T08

C. Tr: 10 x 2 /55

TD: 5 x 2 /27

KT(1): 15 x 2/80 (-10)

 

Q.Sự(Đợt 2): 22/9

             Ú 03/10/08                     

KT  07.1

(S - A3.2)

 

 

C. Tr      5

KT       5

C. Tr     5

T. KT    5

KT       5

Cô Học

Cô Minh

Cô V. Ngọc

+ Th.Dũng

T07+T08

C. Tr: 10 x 2/55

T. KT: 5 x 2/25   (-5)

KT(1): 10 x 2 /55

 

Q.Sự(Đợt 2): 22/9

             Ú 03/10/08                     

KT  07.2

(C - A3.2)

 

 

C. Tr      5

KT       5

C. Tr     5

 KT    5

T. KT    5

(Hết:19/9) T6

Cô Tố Nga

Cô Mai

Cô P. Thuỷ

 

T07+T08

C. Tr: 10 x 2/55

T. KT: 5 x 2/30

KT(1): 10 x 2/50

 

Q.Sự(Đợt 2): 22/9

             Ú 03/10/08                     

KT  07.3

(S - A4.4)

 

 

KT         5

C. Tr     5

T. KT    5

(Hết:17/9)T6

PT        5

(Từ: 24/9)Æ

KT        5

C. Tr     5

Cô K. Linh

Th. Phương

CôN.Nguyệt

+ Cô Huyền

Cô Thuỳ

C. Tr: 10 x 4/75

T. KT: 5 x 2/30

KT(1): 10 x 4/70 (-20)

 

PT: 5 x 2/10

 

KT  07.4

(C - A4.4)

 

 

 

KT       5

C. Tr     5

T. KT    5

(Hết:17/9)T6

PT        5

(Từ: 24/9)Æ

C. Tr     5

KT       5

Cô Học

Cô Thoa

Cô Lại Thuỷ

Cô Huệ

C. Tr: 10 x 4/70  (-20)

T. KT: 5 x 2/30

KT(1): 10 x 4/75 (-15)

PT: 5 x2/10

KT  07.5

(S - A4.3)

 

 

 

C. Tr    5

KT         5

C. Tr     5

PL        5

(Hết:25/9) T7

PT        5

(Từ: 02/10)Æ

KT        5

Cô Thanh

Cô Thuỷ (C)

Cô Thuỳ

Cô Đ. Lan

C. Tr: 10 x 4/75   (-15)

PL: 5 x 3/30

KT(1): 10 x 4/75  (-15)

PT: 5/5

QS  07.1

(S - A3.5)

 

 

 

LTQT   5

(Hết: 08/9)T5

STVB   5

      (15/9) Æ

QTSX    5

KTĐC    5

STVB    5

(Từ: 11/9)Æ

QTSX   5

Cô Hằng (A

Thầy  Hưng

Thầy Hoà

Thầy Thụ

 

T07+T08

QTSX(1): 10 x 2/50

KTĐC: 5 x 2/30

LTQT:  5/40

STVB: 5 + 10/15

 

Q.Sự(Đợt 2): 22/9

             Ú 03/10/08                     

TK 07.1

( S - A3.3)

 

 

 

NLTKê 5

(Hết: 22/9)T7

PT        5

      (29/9) Æ

C. Tr     5

NLTKê 5

( 24/9) Ú   0

PT        5

(Từ: 24/9) Æ

C. Tr      5

Mạng    5

(Hết: 26/9)T7

KT        5

(Từ: 03/10) Æ

Cô Tố Nga

Cô Dung

Cô Đỗ Thảo

Cô Dung

Cô Đ. Lan

C. Tr: 10 x 4 /75 (-15)

Mạng: 5 x 3/30

NLTKê: 10 x 2 +5 /60

PT: 5 + 10/15

KT (1): 5/5

 

 

TK 07.2

(C - A3.3)

 

 

 

C. Tr    5

NLTKê 5

( 30/9) Ú   0

KT        5

(Từ: 30/9) Æ

Mạng    5

(Hết: 17/9)T6

PT        5

(Từ: 24/9) Æ

C. Tr     5

NLTKê 5

(Hết: 26/9)T7

PT        5

   (03/10) Æ

Cô K. Linh

Cô N. Anh

Cô Tr. Dung

Cô Ngọc

Cô V. Hằng

C. Tr: 10 x 4/75 (-15)

Mạng: 5 x 2/30

NLTKê: 10 x3 /60

PT: 5 + 10/15

KT(1): 5/5

 

 

TK 07.3

(S - A3.6)

 

 

C. Tr    5

NLTKê 5

( 30/9) Ú   0

PT        5

        (30/9) Æ

C. Tr     5

Mạng    5

(Hết: 18/9)T6

PT        5

(Từ: 25/9)  Æ

NLTKê  5

(Hết: 26/9) T7

KT        5

(Từ:03/10) Æ

Cô Thuỷ

Cô V. Hạnh

Cô Đỗ Thảo

Cô Hương

Th. Quang

C. Tr: 10 x 4/75  (-15)

Mạng: 5 x 2/30

NLTKê: 10 x 3 /60

PT: 5 + 10/15

KT(1): 5/5

 

TQ 07.1

(C - A3.5)

 

 

 

C. Tr     5

KTQL   5

(Hết: 30/9)T8

PL        5

(Hết: 17/9)T6

NLTKê  5

(Từ: 24/9) Æ

C. Tr      5

KTQL   5

(03/10) Ú0

NLTKê  5

      (03/10) Æ

Cô Giang

Thầy Lê Hà

Cô Hảo

Cô Đỗ Thảo

C. Tr: 10 x 4/70  (-20)

PL: 5 x 2/30

KTQL(1):10 x 3 +5/70

NLTKê: 5 + 10/15

 

 

 

GHI CHÚ: * Một số lớp học Giáo dục quốc phòng (QS) . Đợt 1( Tuần 5 + 6): Từ 08/9 đến 19/9/2008.

                                                                                                 Đợt 2 (Tuần 7 + 8): Từ 22/9 đến 03/10/2008.

                   * Thời gian học cả ngày - Có lịch học chi tiết riêng.

 

                      HIỆU TRƯỞNG                                                                                      Người lập kế hoạch