THỜI KHOÁ BIỂU- HỌC KỲ 1 - K . 2007 - TUẦN THỨ 01 + 02 + 03 + 04

( Từ ngày  11 - 8  - 2008   đến ngày  05 - 9  - 2008 )

 

Lớp

Thứ  2

11/8            18

25/8         01/9

Thứ  3

12              19

26             02/9 

Thứ  4

13               20

27               03

Thứ  5

14               21

28              04        

Thứ  6

15                22

29               05

Giáo viên giảng

Tổng hợp

 

KX  07.1

(S - A4.1)

KT       5

TD        3

Anh      2

Anh      5

KT        5

TD        2

Anh      3

Thầy Hải

Thầy Dương

Cô Ngọc

Anh(2): 10 x3 + 8/38

TD: 5 x 3 + 2/17

KT(1): 10 x 4/40

 

 

 

KX  07.2

(C - A4.1)

 

 

Anh      3

TD        2

KT        5

Anh      2

TD        3

Anh      5

KT        5

Cô Bích

Thầy Minh

CôV. Hường

Anh(2): 10 x 4/40

TD: 5 x 4/20

KT(1): 10 x 3 +5/35

 

 

 

KX  07.3

(S - A4.2)

 

 

KT        5

TD        3

Anh      2

Anh      5

TD        2

Anh      3

KT        5

Cô Tĩnh

Thầy Quý

Cô Linh

Anh(2): 10 x3 +8/38

TD: 5 x3 + 2/17

KT(1): 10 x 4/40

 

 

 

KX  07.4

(C - A4.2)

 

 

Anh      3

TD        2

KT        5

Anh      2

TD        3

KT        5

Anh      5

Cô Hiền

Thầy Quý

Cô Huệ

Anh(2): 10 x 4/40

TD: 5 x 4/20

KT(1): 10 x 3 +5/35

 

 

 

KX  07.5

(C - A4.3)

 

 

TD        3

(Học ca sáng)

KT        5

(C - A4.3)

C. Tr     5

TD        2

(Học ca sáng)

KT        5

(C - A4.3)

C. Tr     5

KT       5

Cô Thanh

Thầy Dương

Cô Tr. Nga

C. Tr: 10 x 3 +5/35

TD: 5 x 4 /20

KT(1): 15 x 4/60

 

 

 

KT  07.1

(S - A3.2)

 

 

C. Tr      5

KT       5

C. Tr     5

T. KT    5

KT       5

Cô Học

Cô Thoa

Cô V. Ngọc

C. Tr: 10 x 4/40

T. KT: 5 x 4/20

KT(1): 10 x 3 + 5/35

 

KT  07.2

(C - A3.2)

 

 

C. Tr      5

KT       5

C. Tr     5

 KT    5

T. KT    5

Cô Tố Nga

Cô Mai

Cô P. Thuỷ

C. Tr: 10 x 4/40

T. KT: 5 x 4/20

KT(1): 10 x 3 +5/35

 

 

 

KT  07.3

(S - A4.4)

 

 

KT         5

C. Tr     5

T. KT    5

KT        5

C. Tr     5

Cô K. Linh

Th. Phương

CôN.Nguyệt

C. Tr: 10 x 3 + 5/35

T. KT: 5 x 4/20

KT(1): 10 x 4/40

 

 

 

KT  07.4

(C - A4.4)

 

 

 

KT       5

C. Tr     5

T. KT    5

C. Tr     5

KT       5

Cô Học

Cô Thoa

Cô Lại Thuỷ

C. Tr: 10 x 3 +5/35

T. KT: 5 x 4/20

KT(1): 10 x 4/40

KT  07.5

(S - A4.3)

 

 

 

C. Tr    5

KT         5

C. Tr     5

PL        5

KT        5

Cô Thanh

Cô Thuỷ (C)

Cô Thuỳ

C. Tr: 10 x 4/40

PL: 5 x 4/20

KT(1): 10 x 3 +5/35

QS  07.1

(S - A3.5)

 

 

 

QTSX  5

LTQT    5

KTĐC    5

QTSX    5

LTQT   5

Cô Hằng (A

Thầy  Hưng

Thầy Hoà

QTSX(1): 10 x 4/40

KTĐC: 5 x 4/20

LTQT: 10 x3 + 5/35

 

 

 

 

TK 07.1

( S - A3.3)

 

 

 

NLTKê 5

C. Tr     5

NLTKê   5

C. Tr      5

Mạng    5

Cô Tố Nga

Cô Dung

Cô Đỗ Thảo

C. Tr: 10 x 3 +5/35

Mạng: 5 x 4/20

NLTKê: 10 x 4 /40

 

 

 

 

TK 07.2

(C - A3.3)

 

 

 

C. Tr    5

NLTKê  5

Mạng     5

C. Tr     5

NLTKê  5

Cô K. Linh

Cô N. Anh

Cô Tr. Dung

C. Tr: 10 x 4/40

Mạng: 5 x 4/20

NLTKê: 10 x3 + 5/35

 

 

 

 

TK 07.3

(S - A3.6)

 

 

C. Tr    5

NLTKê  5

C. Tr     5

Mạng     5

NLTKê  5

Cô Thuỷ

Cô V. Hạnh

Cô Đỗ Thảo

C. Tr: 10 x 4/40

Mạng: 5 x 4/20

NLTKê: 10 x 3 +5/35

 

 

 

TQ 07.1

(C - A3.5)

 

 

 

C. Tr     5

KTQL   5

PL        5

C. Tr      5

KTQL   5

Cô Giang

Thầy Lê Hà

Cô Hảo

C. Tr: 10 x 4/40

PL: 5 x 4/20

KTQL(1):10 x 3 +5/35

 

 

 

 

GHI CHÚ: * Ngày 02 - 9 - 2008 (Thứ ba - Thuộc tuần 04): Các lớp nghỉ ngày lễ Quốc khánh 02/9.