Thời khóa biểu Cao đẳng 2007 Từ tuần 1 đến tuần 4

THỜI KHOÁ BIỂU - HỌC KỲ I - HỆ CAO ĐẲNG K2007
TỪ TUẦN THỨ 01 ĐẾN TUẦN THỨ 04
(Từ ngày 11 tháng 08 năm 2008 đến ngày 05  tháng  09 năm 2008)
Lớp Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   GV giảng Tổng hợp        
                        Môn Số tiết 1 tuần Số tuần Số tiết giảng Số tiết còn lại
CKX07.1 TCTT 5 CNXHKH 5 KTTCDN I 5 TT HCM 5 Quản trị học 5 Cô Huệ TCTT 5 4 20 25
S                     Cô Huyền CNXHKH 5 4 20 25
P.D1.1             Học chiều       Th Vanh KTTCDN I 5 4 20 70
              Từ 14h10     Cô Lan TT HCM 5 4 20 25
              GDTC III 3     Cô P. Lan Quản trị học 5 4 20 25
                      Th Dương GDTC III 3 4 12 18
CKX07.2 TCTT 5 CNXHKH 5 KTTCDN I 5 Quản trị học 5 TT HCM 5 Cô Dung TCTT 5 4 20 25
C                     Cô Thúy CNXHKH 5 4 20 25
P.D1.1             Học sáng       Cô V. Anh KTTCDN I 5 4 20 70
              Từ 7h00     Cô P. Lan Quản trị học 5 4 20 25
              GDTC III 3     Cô Thanh TT HCM 5 4 20 25
                      Th Dương GDTC III 3 4 12 18
CKX07.3 Quản trị học 5 TCTT 5 KTTCDN I 5 CNXHKH 5 TT HCM 5 Cô P. Lan Quản trị học 5 4 20 25
S                     Cô Tâm TCTT 5 4 20 25
P.D2.1     Học Chiều               Cô V. Thủy KTTCDN I 5 4 20 70
      Từ 14h10             Cô Thúy CNXHKH 5 4 20 25
      GDTC III 3             Cô Tú TT HCM 5 4 20 25
                      Th Minh GDTC III 3 4 12 18
CKT07.1 CNXHKH 5 Quản trị học 3 Tin học ĐC 5 TCDN 5 TCQLDN   Cô Thúy CNXHKH 5 4 20 25
S                     Th Nam Quản trị học 3 4 12 33
P.D2.2                     Th Hải Tin học ĐC 5 4 20 40
                      Th Hán TCDN 5 4 20 40
                      Cô Bình TCQLDN 5 4 20 40
CKT07.2 CNXHKH 5 Tin học ĐC 5 Quản trị học 3 TCQLDN 5 TCDN   Cô Hạnh CNXHKH 5 4 20 25
C                     Cô Hạnh Tin học ĐC 5 4 20 40
P.D2.2                     Th Nam Quản trị học 3 4 12 33
                      Cô Thủy A TCQLDN 5 4 20 40
                      Cô Ng. Hạnh TCDN 5 4 20 40
CKT07.3 CNXHKH 5 Tin học ĐC 5 TCQLDN 5 Quản trị học 3 TCDN 5 Cô Huyền CNXHKH 5 4 20 25
S                     Cô Nhung Tin học ĐC 5 4 20 40
P.D3.2                     Cô Hường TCQLDN 5 4 20 40
                      Cô Dung Quản trị học 3 4 12 33
                      Th Phước TCDN 5 4 20 40
CKT07.4 Tin học ĐC 5 TCQLDN 5 CNXHKH 5 Quản trị học 3 TCDN 5 Cô Nhung Tin học ĐC 5 4 20 40
C                     Cô Hải TCQLDN 5 4 20 40
P.D3.2                     Cô Huyền CNXHKH 5 4 20 25
                      Cô Dung Quản trị học 3 4 12 33
                      Cô Hằng TCDN 5 4 20 40
CKT07.5 TCQLDN 5 TCDN 5 Quản trị học 3 CNXHKH 5 Tin học ĐC 5 Cô Thúy Hằng TCQLDN 5 4 20 40
C                     Cô Nga TCDN 5 4 20 40
P.D2.1                     Cô Dung Quản trị học 3 4 12 33
                      Cô Hạnh CNXHKH 5 4 20 25
                      Cô Trà Tin học ĐC 5 4 20 40
CQS07.1 TCTD 5 Thống kê KD 5 QLCL 5 Mar CB 5 Tâm lý KD 5 Th Hán TCTD 5 4 20 25
S                     Cô Thu Hằng Thống kê KD 5 4 20 25
P.E3.1                     Cô Hải QLCL 5 4 20 25
                      Cô Hà Mar CB 5 4 20 25
                      Cô L. Giang Tâm lý KD 5 4 20 25
CQS07.2 Tâm lý KD 5 TCTD 5 Thống kê KD 5 QLCL 5 Mar CB 5 Th Hưng Tâm lý KD 5 4 20 25
C                     Th Hán TCTD 5 4 20 25
P.E3.1                     Cô Thu Hằng Thống kê KD 5 4 20 25
                      Cô hải QLCL 5 4 20 25
                      Cô Thúy Hằng Mar CB 5 4 20 25
CQS07.3 Thống kê KD 5 Mar CB 5 TCTD 5 Tâm lý KD 5 QLCL 5 Cô L. Giang Thống kê KD 5 4 20 25
C                     Cô Hà Mar CB 5 4 20 25
P.E3.2                     Cô Dung TCTD 5 4 20 25
                      Th Hưng Tâm lý KD 5 4 20 25
                      Th Nam QLCL 5 4 20 25
CTU07.1 Tin học VP 5 LS Đảng 5 T.Anh CN 5 Kỹ thuật số 5 LTCB 5 Cô Dung Tin học VP 5 4 20 25
S                     Cô Giang LS Đảng 5 4 20 25
P.D1.2                     Cô Uyên T. Anh CN 5 4 20 10
                      Cô Hà B Kỹ thuật số 5 4 20 25
                      Th Thắng LTCB 5 4 20 40
CTU07.2 Tin học VP 5 LS Đảng 5 T.Anh CN 5 Kỹ thuật số 5 LTCB 5 Th Thành Tin học VP 5 4 20 25
C                     Cô Liên LS Đảng 5 4 20 25
P.D1.2                     Cô Nguyên T. Anh CN 5 4 20 10
                      Th Hưng Kỹ thuật số 5 4 20 25
                      Cô Hiền LTCB 5 4 20 40
                                 
Ghi chú: * Ngày 02 - 09 - 2008 (Thứ 3 - Tuần 04): Các lớp nghỉ ngày lễ Quốc khánh 02/09