Thời khóa biểu Cao đẳng 2006 từ tuần 1 đến tuần 4

THỜI KHOÁ BIỂU - HỌC KỲ I - HỆ CAO ĐẲNG K2006
TỪ TUẦN THỨ 01 ĐẾN TUẦN THỨ 04
(Từ ngày 11  tháng  08  năm 2008 đến ngày  05  tháng  09  năm 2008)
Lớp Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   GV giảng Tổng hợp        
                        Môn Số tiết 1 tuần Số tuần Số tiết giảng Số tiết còn lại
CKX06.1 Kiểm toán 5 KDQT 5 KT QT CP 5 KTTCDN III 4 TTCK 5 Cô Tâm Kiểm toán 5 4 20 25
S                     Cô P. lan KDQT 5 4 20 25
P.C3.1                     Cô Linh KT QT CP 5 4 20 25
                      Cô Chuyên KTTCDN III 4 4 16 59
                      Th. Quang Thị trường CK 5 4 20 25
CKX06.2 KDQT 5 KT QT CP 5 KTTCDN III 4 TTCK 5 Kiểm toán 5 Cô K. Anh KDQT 5 4 20 25
C                     Cô Linh KT QT CP 5 4 20 25
P.C3.1                     Cô Tr. Nguyệt KTTCDN III 4 4 16 59
                      Th.Quang TTCK 5 4 20 25
                      Cô Tâm Kiểm toán 5 4 20 25
CKT06.1 KT DN TMDV 4 KT máy 5 Kiểm toán 5 KTTCDN II 5 KT QT CP 5 Cô Đ. Hà KT DN TMDV 4 4 16 44
S                     Cô Ng. Nguyệt KT máy 5 4 20 10
P.C4.1                     Cô L.Thủy Kiểm toán 5 4 20 25
                      Cô Tr. Nguyệt KTTCDN II 5 4 20 40
                      Cô Đ. Hà KT QT CP 5 4 20 25
CQS06.1 QT nhân lực 5 QT Mar 5 CL&KHKD 5 KTDN 5 LS Đảng 5 Cô Thủy B QT nhân lực 5 4 20 25
S                     Cô Thúy Hằng QT Mar 5 4 20 25
P.C2.1                     Cô K. Anh CL & KHKD 5 4 20 55
                      Cô Hương KTDN 5 4 20 25
                      Cô Thủy LS Đảng 5 4 20 25
CQS06.2 KTDN 5 QT nhân lực 5 LS Đảng 5 CL&KHKD 5 QT Mar 5 Cô Vũ Hường KTDN 5 4 20 25
C                     Cô Bình QT nhân lực 5 4 20 25
P.C2.1                     Cô Giang LS Đảng 5 4 20 25
                      Cô Hương CL & KHKD 5 4 20 55
                      Cô Hà QT Mar 5 4 20 25
CTU06.1 BT máy tính 5 TK Web 5 HĐH Win 5 LTQL II 5 TT HCM 5 Th. Lê Hải BT máy tính 5 4 12 63
C                     Cô Trà TK Web 5 4 20 40
P.C4.1                     Th. Điện HĐH Win 5 4 20 55
                      Th. Hoàng LTQL II 5 4 20 40
                      Cô Lan TT HCM 5 4 20 25
Ghi chú: * Ngày 02 - 09 - 2008 (Thứ 3 - Tuần 04): Các lớp nghỉ ngày lễ Quốc khánh 02/09