Phòng Thanh tra và kiểm định chất lượng đào tạo

Điện thoại: 04.36880888

 

 

 

 

Th.s Phan Văn Hưng

Trưởng phòng

 

Chức năng, nhiệm vụ

I. Chức năng

                Phòng Thanh tra và kiểm định chất lượng đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý mà Hiệu trưởng chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng đào tạo.

II. Nhiệm vụ:

1. Đối với công tác thanh tra:

1.1. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức phối hợp thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi tổng hợp tình hình theo định kỳ và lập các báo cáo theo yêu cầu;

1.2. Giúp Nhà trưởng thực hiện các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng:

- Công tác tổ chức giảng dạy, học tập của các khoa, trung tâm…;

- Công tác tổ chức thi học phần (trường hợp thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh:Phòng Thanh tra và kiểm định chất lượng đào tạo chỉ thực hiện khi có yêu cầu của Hiệu trưởng);

- Công tác học tập của học sinh, sinh viên các khoá, các hệ được phân công.

1.3. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác trong lĩnh vực và phạm vi của mình cho các cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành;

1.4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thanh tra trong phạm vi được phân công;

 1.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Đối với công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng:

2.1. Tham mưu cho Ban giám hiệu về các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo;

2.2. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá: chương trình đào tạo, công tác giảng dạy của giảng viên, công tác phục vụ học tập của học sinh – sinh viên;

2.3. Tổ chức tự đánh giá theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng và tham gia đánh giá ngoài theo yêu cầu;

2.4. Hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị;

2.5. Đề xuất mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy, chuyên môn nghiệp vụ …;

2.6. Tư vấn, phối hợp với các đơn vị đào tạo trong việc ra đề thi, quản lý ngân hàng đề thi, tổ chức thi, chấm thi học phần theo đúng quy chế;

2.7. Đề xuất các giải pháp về phương pháp thi theo hướng chính quy, hiện đại.

 III. Mối quan hệ:

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu;

- Phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm, các đoàn thể, hiệp hội trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.

Danh sách CB, CNV:

 

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Đ/c EMail

Điện thoại

1

Th.s Phan Văn Hưng

Trưởng phòng

Hung76.ktcn@gmail.com

0912137745

2

Th.s Nguyễn Thị Thanh Hải

Phó trưởng phòng

 

0904391316

3

CN.Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên viên

 

 

4

CN. Hoàng Thị Loan

Chuyên viên