Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học

  

 

Th.s Ngô Anh Tuấn

Giám đốc

Danh sách cán bộ, nhân viên phòng:

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Đ/c EMail

Điện thoại

1

Th.s Ngụ Anh Tuấn

Giám đốc

tuancdkt@gmail.com

0912727087

2

CN.  Hoàng Thị Hạnh

Chuyên viên