Phòng quản lý Khoa học và hợp tác quốc tế

 

Th.s Lê Văn Thiêm

Trưởng phòng

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

Phòng QLKH & HTQT là đơn vị tham mưu và nghiệp vụ; giúp Hiệu trưởng theo dõi, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện toàn bộ quá trình hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, quan hệ quốc tế, nhằm phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển công tác NCKH quan hệ quốc tế Nhà trường; đảm bảo phù hợp chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thông lệ quốc tế.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện định hướng chính sách, quy hoạch, kế hoạch nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế trong trường.

2.2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy định về nghiên cứu khoa học và quan hệ hợp tác quốc tế trong phạm vi nhà trường

2.3. Quan hệ với các đơn vị trong trường, tổ chức hướng dẫn đăng ký các hoạt động về khoa học và công nghệ. Quy định và tổ chức thực hiện việc đánh giá, nghiệm thu, ứng dụng công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong trường, và công bố; đăng ký bản quyền công trình NCKH các cấp.

2.4. Chuẩn bị nội dung và đầu mối tổ chức các hội nghị khoa học của trường, cố vấn cho Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức tốt hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên. Tổ chức công tác thống kê, thông tin khoa học và công nghệ, biên tập và xuất bản tập san thông tin khoa học của trường.

2.5. Tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học và công nghệ.

2.6. Tổ chức và quản lý công tác quan hệ, hợp tác quốc tế về mọi mặt; tư vấn cho Hiệu trưởng xét duyệt phân bổ các đề tài NCKH các cấp được giao.

2.7. Tổ chức, quản lý quan hệ hợp tác về NCKH với các đơn vị trong và ngoài trường.

2.8. Chủ trì phối hợp với các đơn vị thực hiện tư vấn du học nước ngoài theo pháp luật và quy định của trường.

2.9. Thường trực HĐKH của Nhà trường

- Phối hợp với các đơn vị liên quan lấy ý kiến đổi mới, hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy và học tập các hệ đào tạo trong trường.

2.10. Tham gia bảo trì, sửa chữa và mua sắm thiết bị công nghệ thông tin trong toàn trường.

2.11. Tham gia xây dựng cơ sở vật chất, giảng dạy một số môn chuyên môn và các hoạt động khác do Nhà trường tổ chức.

 

 

 

Danh sách cán bộ, nhân viên phòng:

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Đ/c EMail

Điện thoại

1

Th.s Lê Văn Thiêm

Trưởng phòng

lethiem19305@yahoo.com

0912690978

2

Th.s Trần Vân Anh

Phó trưởng phòng

 

 

3

CN. Nguyễn Mai Hương

Chuyên viên