Khoa Lý luận chính trị

    Số điện thoại: 04. 35562951; 04.2218 1571; 04.22434214

Th.s Nguyễn Thị Học

Trưởng khoa

 Giới thiệu đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ

    Đặc điểm tình hình khoa

       Khoa Lý luận chính trị thành lập ngày 01/9/2007 và tiền thân là tổ Chính trị - Pháp luật. Năm học 2007- 2008 nhà trường tách nhóm Pháp luật về khoa cơ sở quản lý.

       Hiện nay khoa có 16 giảng viên, 100% là Nữ. trình độ sau Đại học 08 đ/c ( chiếm 50%) còn lại là trình độ đại học.

 Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

    Khoa có chức năng truyền đạt các nguyên lý của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ CHí minh, nhằm hình thành thế giới quan và nhân sinh quan Cộng Sản cho Học sinh- Sinh viên hình thành phẩm chất, chính trị, đạo đức lối sống cho các em vững tin vào chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng vào con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

 Nhiệm vụ:

    Nằm trong quá trình đào tạo chung của nhà trường, nhiệm vụ của khoa chuyên giảng dạy các môn khoa học Mác-Lênin như: Triết Học, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng ở hệ cao đẳng và các môn Chính trị, Kinh tế chính trị của hệ Trung cấp.

    Ngoài nhiệm vụ giảng dạy Giảng viên trong khoa còn thường xuyên tham gia các hoạt động NCKH cấp trường, tham gia các hoạt động ngoại khoá, Bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp thành phố.

 Danh sách giảng viên khoa Lý luận chính trị 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Đ/c Email

Điện thoại

1

Th.s Nguyễn Thị Học

Truởng khoa

 

0916 126 011

2

Th.s Nguyễn Thị Thuý

Phó trưởng khoa

 

0988 727 258

3

Nguyễn Thị Tố Nga

Giảng viên

 

0904 710 909

4

Th.s Hoàng Thị Thanh

Giảng viên

 

0989 788 268

5

Th.s Vũ Thị Lan

Giảng viên

 

0904 416 477

6

Phạm Thị Thu Huyền

Giảng viên

 

0982 050 238

7

Th.s Nguyễn Thị Thuỷ

Giảng viên

 

0982 565 359

8

Th.s Nguyễn Thị Bích Liên

Giảng viên

 

0979 249 534

9

Trần Thị Hạnh

Giảng viên

 

0916 036 136

10

Phạm Thị Khánh Linh

Giảng viên

 

0936 294 985

11

Th.s Vũ Trà Giang

Giảng viên

 

0904 507 573

12

Nguyễn Thị Nguyệt

Giảng viên

 

0904 961 624

13

Vũ Duy Tân

Giảng viên

 

 

14

CN.  Vũ Minh Trà

Chuyên viên

 

 

15

CN. Hoàng Thị Quyên

Giảng viên

 

 

16

CN. Đỗ Việt Hà

Giảng viên

 

 

17

Nguyễn Thị Vân Anh

Giảng viên