Phòng Công tác HS-SV

    Số điện thoại: 04.2181575; 04.2434125

Th.s Nguyễn Thiên Sứ

Trưởng phòng

Chức năng, nhiệm vụ

 

 Chức năng:

    Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác học sinh, sinh viên( HS-SV) theo mục tiêu đào tạo.

    Tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác HS-SV.

    Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn thẻ, xây dựng nếp sống văn hoá trong HS-SV gắn các hoạt động của nhà trường với hoạt động xã hội.

 

Nhiệm vụ:

 

    1.1.  Nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất

1.1.1. Nghiên cứu đề xuất, tham mưu với lãnh đạo Nhà trường về các chủ trương, biện pháp công tác HS-SV.

1.1.2. Nghiên cứu xây dựng, hoàn chỉnh các quy chế, quy định thuộc lĩnh vực công tác HS- SV phù hợp với quy chế HS-SV do Bộ DG&ĐT ban hành và thực tế nhà trường.

1.1.3. Xây dựng, trình duyệt các kế hoạch về công tác HS- SV theo từng khoá, năm học, học kỳ…

 

    1.2. Tổ chức và quản lý học sinh- sinh viên

1.2.1. Giải quyết và quản lý thủ tục đầu vào đối với học sinh, sinh viên.

1.2.2. Quản lý và giải quyết thủ tục đầu ra đối với học sinh, sinh viên.

1.2.3. Chuyển trường, chuyển ngành, chuyển về địa phương đối với học sinh- sinh viên.

 

    1.3. Tổ chức và quản lý quá trình học tập rèn luyện của học sinh- sinh viên

1.3.1. Tổ chức giáo dục và quản lý rèn luyện.

1.3.2. Quản lý học tập.

1.3.3. Hàng tháng, học kỳ,, năm học, khoá học.

1.3.4. Đầu mối tổ chức phân tích chất lượng đào tạo hàng tháng đối với HS-SV.

 

    1.4. Tổ chức các hoạt động phòng trào

1.4.1. Tổ chức các hoạt động văn hoá quần chúng.

1.4.2. Phối hợp cùng với đoàn TNCS HCM nhà trường và các phòng khoa tổ chức các hoạt động phong trào thi đua, ngoại khoá trong HS-SV.

1.4.3. Đầu mối chủ trì và phối hợp tổ chức các cuộc thi Olimpic và thi học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố , cấp quốc gia của HS-SV.

    1.5. Công tác NCKH và tư vấn nghề nghiệp cho HS-SV.

    1.6. Tổ chức hoạt động GVCN và BCS lớp.

    1.7. Công tác khen thưởng, kỷ luật HS-SV.

    1.8. Quản lý, lưu trữ và công tác báo cáo.

    1.9. Có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên trong phòng theo quy định của pháp luật và nhà trường.

    1.10. Trường trực một số hội đồng:Thi đua khen thưởng khối HS-SV, kỷ luật HS-SV.

 

Danh sách cán bộ, giảng viên của phòng 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Đ/c EMail

Điện thoại

1

Th.s Nguyễn Thiên Sứ

Trưởng phòng

Snnt1369@yahoo.com

0912309014

2

Th.s Trần Vân Anh

Chuyên viên

 

0904345575

3

Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên

 

0986676650

4

Vũ Thị Gấm

Chuyên viên

 

0904221432

5

Trần Thị Hạnh

Chuyên viên

 

0904132635

6

Trần Thắng

Chuyên viên

 

0988465755