Phòng đào tạo

    Điện thoại liên hệ: 04.22181580

 

Th.s Hoàng Văn Tưởng

Trưởng phòng

Chức năng, nhiệm vụ

 

Chức năng:

    Phòng đào tạo có chức năng tư vấn, tham mưu cho BGH trong việc hoạch định chiến lược phát triển giáo dục – đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH). Quản lý, tổ chức thực hiện công tác giáo dục – đào tạo và NCKH trong nhà trường.

 

Nhiệm vụ:

 

2.1. Tham mưu đề xuất và nghiên cứu khoa học

2.1.1. Nghiên cứu và đề xuất phương hướng phát triển chiến lược của nhà trường về công tác GD-ĐT nói chung và mục tiêu đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo, phát triển cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo. Đầu mối tổ chức thực hiện sau khi lãnh đạo nhà trường duyệt.

2.1.2. Nghiên cứu mở rộng các chương trình, nội dung, hình thức, đối tượng đào tạo liên thông và hợp tác quốc tế.

2.1.3. Đầu mối nghiên cứu xây dựng kế hoạch hoạt động NCKH các cấp, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch, định kỳ sơ, tổng kết và báo cáo tình hình NCKH.

2.2. Công tác kế hoạch hoá:

2.2.1. Xây dựng kế hoạch khoá học, năm học, học kỳ và tổ chức giao nhiệm vụ cho các khoa, tổ môn.

2.2.2. Xây dựng kế hoạch tác nghiệp: Thời khoá biểu tuần, tháng…và các kế hoạch    nghiệp vụ đào tạo khác.

2.3. Triển khai các hoạt động đào tạo

2.3.1. Đầu mối, phối hợp với các khoa, tổ môn trực thuộc triển khai hoạt động đào tạo các hệ, các khoa trong và ngoài trường bao gồm: Giảng lý thuyết, giảng thực hành, rèn nghề, tham quan doanh nghiệp, thực tập cuối khoá, thi học kỳ, thi tốt nghiệp.

2.3.2. Tập hợp và quản lý kết quả giảng dạy và học tập hàng tháng, học kỳ, năm học của các khoá, các hệ. Tổ chức phân tích, đánh giá chất lượng đào tạo trong trường, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

2.3.3. Tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra dự giờ, thăm lớp, hội giảng.

2.3.4. Đầu mối tập hợp và giải quyết những vấn đề phát sinh trong hoạt động đào tạo ngoài phạm vi, quyền hạn giải quyết của các khoa, tổ môn.

2.4. Triển khai các hoạt động đào tạo

2.4.1. Xây dựng kế hoạch và đầu mối tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về tư tưởng, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.

2.4.2. Xây dựng nề nếp công tác ở khoa, tổ môn về giảng dạy và nghiên cứu các chế độ báo cáo, sinh hoạt tập thể.

2.5. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

2.5.1. Đầu mối lập kế hoạch cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy - học tập cho năm học, học kỳ, tháng.

2.5.2. Tổ chức quản lý việc biên soạn, in ấn giáo trình, cung cấp tài liệu, tạp chí, phương tiện cần thiết hỗ trợ công tác giảng dạy, học tập, NCKH và nhu cầu nâng cao kiến thức của cán bộ giáo viên, HS-SV trong trường.

2.5.3. Tổ chức phát triển công tác thư viện – tư liệu cung cấp, đáp ứng kịp thời yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ công nhân viên và HS-Sv.

2.6. Thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo

Đầu mối lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo hoạt động thanh tra ở các khoa, tổ môn và các hoạt động liên quan đến GD-ĐT của nhà trường theo quy chế, quy định.

2.6.1. Thẩm định quy trình tổ chức hoạt động GD_ĐT trong trường.

2.6.2. Tổ chức thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng, tài sản, khoa học công nghệ và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.

2.7. Công tác hành chính văn  thư

2.7.1. Xây dựng hệ thống sổ sách, biểu mẫu quản lý, điều hành các hoạt động đào tạo ban hành các quy định về sử dụng sổ sách, báo cáo.

2.7.2. Tổ chức quản lý, cấp phát và xin xác minh văn bằng chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp các hệ, bậc đào tạo chính quy theo quy chế, quy định.

2.7.3. Tổ chức công tác lưu trữ hồ sơ chuyên môn.

2.8. Công tác khác:

2.8.1. Quản lý cán bộ, viên chức, cơ sở vật chất, tài chính được giao theo quy định của Nhà nước và nhà trường.

2.8.2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

2.8.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Danh sách cán bộ, công nhân viên phòng

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Th.s Hoàng Văn Tưởng  (Đang NCS)

Trưởng phòng

tuonghoangvanhp@yahoo.com

0982951768

2

 CN. Bùi Như Khoa

Chuyên viên

 

04.2410895
0988300550

3

CN. Nguyễn Huy Phong

Chuyên viên

 

04.5582128
0904085522

4

CN.  Nguyễn Hoài Sơn

Chuyên viên

 

0978102897

5

CN. Trần Thị Phương Thuỷ

Chuyên viên

 

0932284055

6

CN. Trần Thị Thanh Bình

Chuyên viên

 

0906238881

7

CN. Trần Thị Hương

Chuyên viên

 

0984666918

8

CN.  Vũ Minh Trà

Chuyên viên

 

 

9

CN.  Hoàng Thị Hạnh

Chuyên viên