Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Các phòng, khoa chuyên môn
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu chính quy
  Thời khóa biểu liên thông
  Lịch thi , Thi lại, Thi Tốt Nghiệp
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Liên thông TC, CĐ, ĐH
  Lịch thi lại
  Hệ Trung cấp
  Hệ Cao đẳng
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Liên thông
  Đoàn TNCSHCM
  Tin tức - Thông báo
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Quyết định BCH các chi đoàn
  Chào mừng ngày thành lập Đoàn
  Hệ thống văn bản
  Thư viện ảnh hoạt động
  Quy chế, luật
  Đánh giá KQ rèn luyện
  Luật giáo dục 2005
  QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Qui chế 25
  Quy chế 40 (TCCN)
Quy chế, luật: Đánh giá KQ rèn luyện
 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 42/2002/QĐ-BGĐ&ĐT NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG HỌC
CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02/12/1998;

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 108/QĐ ngày 10/8/1989 của Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học Chuyên nghiệp và Dạy nghề về việc ban hành bản “Quy định về phân loại và xếp hạng sinh viên các trường đại học và cao đẳng”.

 

Điều 3. Các ông Chánh Văn phũng, Vụ trưởng Vụ Công tác Chính trị, Vụ trưởng các Vụ có liên quan thuộc cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Đại học quốc gia, Giám đốc các Đại học Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

QUY CHẾ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG HỌC CHUYấN NGHIỆP
HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2002/QĐ-BGD&ĐT
ngày 21/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nội dung đánh giá, căn cứ đánh giá, thang điểm, khung điểm, phân loại kết quả và quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy (sau đây gọi chung là Quy chế rèn luyện).

Điều 2. Mục đích, yêu cầu.

1. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xó hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên là việc làm thường xuyên ở các nhà trường. Quá trình đánh giá phải đảm bảo chính xác, công bằng, công khai và dân chủ.

 

Điều 3. Nội dung đánh giá và thang điểm.

1. Xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên là đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của từng học sinh, sinh viên theo các mức điểm đạt được trên các mặt:

a. í thức học tập.

b. í thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường.

c. í thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xó hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phũng chống các tệ nạn xó hội.

d. Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng.

e. í thức và kết quả tham gia phụ trỏch lớp học sinh, sinh viên, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường.

2. Điểm rèn luyện được đánh giá bằng thang điểm 100. Hiệu trưởng các trường căn cứ vào đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường quy định các tiêu chí và mức điểm chi tiết phù hợp với các nội dung đánh giá và không vượt quá khung điểm quy định của Quy chế này.

 

CHƯƠNG II
CĂN CỨ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ KHUNG ĐIỂM

 

Điều 4. Đánh giá về ý thức học tập.

1. Căn cứ để xác định điểm là kết quả học tập; tinh thần vượt khó trong học tập; kết quả việc thực hiện các Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy và Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy hiện hành; mức độ được biểu dương khen thưởng hoặc bị kỷ luật về học tập; tham gia nghiên cứu khoa học hoặc được lựa chọn dự thi học sinh, sinh viên giỏi ở các cấp.

2. Khung điểm đánh giá từ 0 đến 30 điểm

 

Điều 5. Đánh giá về ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường.

1. Căn cứ để xác định điểm là ý thức và kết quả việc chấp hành các nội quy, quy chế khỏc được áp dụng trong trường ngoài các quy chế quy định tại Điều 4 của Quy chế này.

2. Khung điểm đánh giá từ 0 đến 25 điểm

 

Điều 6. Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị - xó hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phũng chống các tệ nạn xó hội.

1. Căn cứ để xác định điểm là kết quả hoạt động tuyên truyền, tham gia các hoạt động chính trị - xó hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao và phũng chống các tệ nạn xó hội.

2. Khung điểm đánh giá từ 0 đến 20 điểm

 

Điều 7. Đánh giá về phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng.

1. Căn cứ để xác định điểm là kết quả chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tích trong công tác xó hội và giữ gìn an ninh chớnh trị, trật tự an toàn xó hội; mối quan hệ cộng đồng, tinh thần giúp đỡ bạn bè, cưu mang người gặp khó khăn.

2. Khung điểm đánh giá từ 0 đến 15 điểm

 

Điều 8. Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia phụ trách lớp học sinh, sinh viên, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường.

1. Căn cứ để xác định điểm là ý thức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác quản lý lớp học sinh, sinh viên, các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác trong nhà trường.

2. Khung điểm đánh giá từ 0 đến 10 điểm

 

CHƯƠNG III
PHÂN LOẠI KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

 

Điều 9. Quy định phân loại kết quả rèn luyện.

1. Kết quả rèn luyện được phân thành các loại: xuất sắc, tốt, khỏ, trung bình khỏ, trung bình, yếu và kộm.

Từ 90 đến 100 điểm: loại xuất sắc

Từ 80 đến 89 điểm: loại tốt

Từ 70 đến 79 điểm: loại khá

Từ 60 đến 69 điểm: loại trung bình khỏ

Từ 50 đến 59 điểm: loại trung bình

Từ 30 đến 49 điểm: loại yếu

Dưới 30 điểm: loại kém

2. Những học sinh, sinh viên bị kỷ kuật từ mức cảnh cáo trở lên khi phân loại kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình.

 

Điều 10. Điểm trung bình chung mở rộng.

Điểm trung bình chung mở rộng được sử dụng vào việc xét, cấp học bổng theo quy định hiện hành và được tính theo công thức sau:

ĐTBCMR = ĐTBCHT + ĐRLqđ

Trong đó

- ĐTBCMR: là điểm trung bình chung mở rộng. (Trong trường hợp ĐTBCMR vượt quá 10 thì cũng chỉ tớnh là 10).

- ĐTBCHT: là điểm chung bình chung học tập: Đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng được xác định theo Quy chế tổ chức, đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Đối với học sinh trung học chuyên nghiệp được xác định theo Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và cụng nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chớnh quy hiện hành.

- ĐRLqđ: là điểm rèn luyện được quy đổi từ kết quả rèn luyện theo các mức dưới đây:

Rèn luyện đạt loại xuất sắc :                ĐRLqđ là 1,0 điểm

Rèn luyện đạt loại tốt :                         ĐRLqđ là 0,8 điểm

Rèn luyện đạt loại khá :                       ĐRLqđ là 0,6 điểm

Rèn luyện đạt loại  trung bình khỏ:      ĐRLqđ là 0,4 điểm

Rèn luyện đạt loại trung bình :             ĐRLqđ là 0,0 điểm

Rèn luyện đạt loại yếu :                        ĐRLqđ là - 0,5 điểm

Rèn luyện đạt loại kém :                       ĐRLqđ là - 1,0 điểm

 

CHƯƠNG IV
QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

 

Điều 11. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.

1. Từng học sinh, sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do trường quy định.

2. Tổ chức họp lớp có giáo viên chủ nhiệm (hoặc cố vấn học tập, rèn luyện) tham gia, tiến hành xem xét và thông qua mức điểm của từng học sinh, sinh viên trên cơ sở phải được quá nửa ý kiến đồng ý của tập thể đơn vị lớp và phải có biên bản kèm theo.

3. Kết quả điểm rèn luyện của từng học sinh, sinh viên được Trưởng khoa xem xét, xác nhận, trình Hiệu trưởng.

Đối với trường có số lượng học sinh, sinh viên lớn thì thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên cấp khoa để giúp Trưởng khoa xem xét trước khi trình hiệu trưởng.

4. Hiệu trưởng xem xét và công nhận sau khi đó thụng qua Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên cấp trường.

5. Kết quả đánh giá, phân loại rèn luyện của học sinh, sinh viên phải được công bố công khai và thông báo cho học sinh, sinh viên biết.

 

Điều 12. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.

1. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên cấp trường là cơ quan tham mưu giúp Hiệu trưởng xem xét, công nhận kết quả rèn luyện của từng học sinh, sinh viên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.

a. Thành phần Hội đồng gồm:

a.1. Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền.

a.2. Thường trực Hội đồng: Trưởng Phũng Cụng tỏc chớnh trị - học sinh, sinh viên hoặc bộ phận làm cụng tỏc chớnh trị - học sinh, sinh viên do Hiệu trưởng quyết định.

a.3. Các uỷ viên: Đại diện các khoa, phũng (ban) cú liên quan, Đoàn thanh niên và hội sinh viên cấp trường (nếu có).

b. Nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên cấp trường: căn cứ vào các quy định hiện hành, trên cơ sở đề nghị của các Trưởng khoa, tiến hành xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của từng học sinh, sinh viên, đề nghị Hiệu trưởng công nhận.

2. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên cấp khoa (nếu có) có nhiệm vụ giúp Trưởng khoa xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của từng học sinh, sinh viên.

Thành phần Hội đồng gồm:

a. Chủ tịch Hội đồng: Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa được Trưởng khoa uỷ quyền.

b. Các uỷ viên: Trợ lý Trưởng khoa theo dừi cụng tỏc học sinh, sinh viên, giỏo viên chủ nhiệm (hoặc cố vấn học tập, rèn luyện), đại diện Liên chi Đoàn Thanh niên, Chi Hội hoặc Liên chi Hội sinh viên (nếu cú).

 

Điều 13. Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện.

1. Việc đánh giá kết quả rèn luyện của từng học sinh, sinh viên được tiến hành theo từng học kỳ, năm học và toàn khoá học.

2. Điểm rèn luyện quy đổi toàn khoá học (ĐRLqđTK) của học sinh, sinh viên là kết quả trung bình chung của ĐRLqđ các năm học đó nhõn hệ số và được tính theo công thức sau:

                           N

                           å  ri . nj

                         i = 1

      R  =   -----------------------

                           N

                           å  nj

                         i = 1

 

Trong đó:

- R là ĐRLqđTK

- ri là ĐRLqđ của năm học thứ i (được quy định tại Điều 10 của Quy chế này)

- ni là hệ số của năm học thức i do Hiệu trưởng quy định theo hướng năm học sau dùng hệ số cao hơn năm học liền kề trước đó.

- N là tổng số năm học.

ĐRLqđTK nếu vượt quá 1 thì cũng chỉ tớnh là 1 và được phân loại như sau:

ĐRLqđTK đạt từ 0,9 đến 1 điểm:       xếp loại rèn luyện Xuất sắc.

ĐRLqđTK đạt từ 0,8 đến 0,9 điểm:    xếp loại rèn luyện Tốt.

ĐRLqđTK đạt từ 0,6 đến 0,8 điểm:    xếp loại rèn luyện Khá.

ĐRLqđTK đạt từ 0,4 đến 0,6 điểm:    xếp loại rèn luyện Trung bình Khỏ.

ĐRLqđTK đạt từ 0,0 đến 0,4 điểm:    xếp loại rèn luyện Trung bình.

ĐRLqđTK đạt từ - 0,5 đến 0,0 điểm:  xếp loại rèn luyện Yếu.

ĐRLqđTK nhỏ hơn 0,5:                      xếp loại rèn luyện Kém.

 

Điều 14. Sử dụng kết quả rèn luyện.

1. Kết quả phân loại rèn luyện năm học của từng học sinh, sinh viên là một trong những tiêu chuẩn để xét học tiếp, ngừng học, xét thi đua khen thưởng.

Kết quả phân loại rèn luyện toàn khoá học của từng học sinh, sinh viên là một trong những tiêu chuẩn để xét tốt nghiệp, được lưu trong hồ sơ quản lý học sinh, sinh viên của trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng học sinh, sinh viên khi ra trường.

2. Học sinh, sinh viên có kết quả rèn luyện cao được nhà trường xem xét biểu dương, khen thưởng. Học sinh, sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém trong cả năm học thì phải ngừng học ở năm học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần thứ hai thì sẽ bị buộc thụi học.

 

Điều 15. Quyền khiếu nại.

Học sinh, sinh viên có quyền khiếu nại về việc đánh giá kết quả rèn luyện của nhà trường đối với mình bằng cách gửi đơn khiếu nại đến Trưởng khoa, Hiệu trưởng nhà trường. Khi nhận được đơn khiếu nại, nhà trường có trách nhiệm giải quyết, trả lời cho đương sự theo quy định hiện hành.

 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội