Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Các phòng, khoa chuyên môn
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu
  Lịch thi học kỳ, Thi lại
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Liên thông Trung cấp - Cao đẳng
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Đoàn TNCSHCM
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Giải thưởng các hoạt động T3
  Quy chế, luật
  Quy chế 29
  Đánh giá KQ rèn luyện
  Luật giáo dục 2005
  QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Lịch thi lại
Quy chế, luật: Quy chế 29
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                Số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT           

                 Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2002

 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

Về việc ban hành

Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp

Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

- Căn cứ Nghị định 29/CP ngày 30/3/1994 của chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ nghị định 43/2000 NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

            Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính qui.

             Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 193/QĐ/TH-DN ngày 3 tháng 2 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp trong các trường, lớp Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề (hệ dài hạn tập trung) và Quyết định số 14/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 3 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bổ sung cho Quy chế trên.

            Ông Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Qui chế này.

            Điều 3: Các Ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan quản lý trường, Hiệu trưởng các trường Trung học chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo Trung học chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

            K/T BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)

- Lãnh đạo Bộ

- Như điều 3 (để thực hiện)        

- Công báo

- Bộ tư pháp                                                                                       (Đã ký)

- Lưu văn phòng (PC, HC)                                                             Nguyễn Văn Vọng

- Vụ THCN&DN

 

 

 

 

 _______________________________________________________________

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

QUY CHẾ

KIỂM TRA, THI, XÉT LÊN LỚP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY

(Ban hành theo Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14 tháng 5 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

 

            Điều 1.  Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy là văn bản quy định về việc tổ chức và đánh giá kết quả đào tạo theo Chương trình Khung Giáo dục trung học chuyên nghiệp.

            Qui chế này áp dụng cho tất cả các trường trung học chuyên nghiệp, các cơ sở đào tạo trung học chuyên nghiệp (bao gồm các loại hình công lập, bán công, dân lập và tư thục) trong cả nước.

            Điều 2.  Các môn học trong chương trình giáo dục được xây dựng trên cơ sở Chương trình Khung Giáo dục trung học chuyên nghiệp và Chương  trình Khung trung học chuyên nghiệp ngành, chia làm hai loại: các môn thi và các môn kiểm tra (các môn không thi mà chỉ kiểm tra hết môn)

            Tất cả các môn học trong từng học kỳ đều là môn thi hoặc môn kiểm tra.

            1. Môn thi là môn học cơ bản và gắn với ngành nghề đào tạo. Số môn thi trong một khoá học phải bố trí từ 60% đến 75% tổng các số môn học trong tất cả các học kỳ của toàn khoá. Mỗi học kỳ bố trí từ 3 đến 5 môn thi, môn kiểm tra là các môn học còn lại.

            2. Các đợt thực tập, thực tập kết hợp với sản xuất, được tính như các môn thi hay môn kiểm tra và do hiệu trưởng quyết định trên cơ sở nội dung, tính chất công việc.

            3. Các môn thi tốt nghiệp phải được xác định từ trước trong chương trình đạo tạo toàn khoá và thông báo để học sinh biết, khi bắt đầu vào khoá học.

            Điều 3. Tất cả các môn học trong từng kỳ đều phải có hệ số môn học (HSMH). HSMH được xác định như sau:

            1. Đối với các môn lý thuyết thì lấy số tiết học của môn đó trong học kỳ chia cho 15 tiết và qui tròn phần thập phân để HSMH là số nguyên.

            2. Đối với các môn thực hành thi lấy số giờ thực hành của môn học đó trong học kỳ chia cho 45 giờ và qui tròn phần thập phân để HSMH là số nguyên.

            Nếu môn thực hành có tầm quan trọng đặc biệt đối với các ngành đào tạo thì lấy số giờ thực hành của môn học đó trong học kỳ chia cho 30 giờ hoặc chia cho 15 giờ (do Hiệu trưởng quyết định) và qui tròn phần thập phân để HSMH là số nguyên.

            3. Đối với các môn học có cả lý thuyết và thực hành thi tính riêng từng phần theo qui định trên rồi cộng lại và qui tròn phần thập phân để HSMH là số nguyên.

            Điều 4. Các điểm kiểm tra, điểm thi đều được chấm theo thang điểm từ 0 đến 10 (không có phần thập phân)

            Trong trường hợp môn học gồm hai phần: lý thuyết và thực hành thì phải qui định điểm thi hoặc điểm kiểm tra tối đa của từng phần sao cho tổng điểm lý thuyết và thực hành tối đa là 10. Nếu mỗi phần đều chấm theo thang điểm từ 0 đến 10 thì phải  qui định hệ số điểm từng phần, lấy trung bình cộng các điểm từng phần theo hệ số rồi qui tròn phần thập phân để điểm môn học là số nguyên.

            Nếu môn học do yêu cầu đào tạo cần chấm theo thang điểm khác thang điểm từ 0 đến 10 thì sau khi chấm phải qui đổi về thang điểm từ 0 đến 10, theo qui định qui đổi được xác định từ trước khi chấm thi và do Hiệu trưởng quyết định.

            Điểm thi tốt nghiệp chấm theo thang điểm từ 0 đến 10, nhưng các ý nhỏ được chấm điểm lẻ đến 0,25 điểm. Nếu điểm toàn bài có điểm lẻ là 0,25 thì qui tròn thành 0,5, có điểm lẻ là 0,75 thì qui tròn là 1,0.

            Điều 5. Tất cả các môn học trong từng học kỳ đều phải được đánh giá cho điểm gồm 3 loại: Điểm kiểm tra thường xuyên, Điểm kiểm tra định kỳ và Điểm kiểm tra hết môn học đối với môn kiểm tra hoặc Điểm thi môn học đối với môn thi theo các mức và hệ số như sau:

            1. Kiểm tra thường xuyên là kiểm tra hỏi đáp đầu giờ hoặc trong giờ lên lớp, kiểm tra viết từ 30 phút trở xuống, kiểm tra thực hành từng phần môn học. Hệ số điểm kiểm tra thường xuyên là 1(HS1).

            2. Kiểm tra định kỳ là kiểm tra hết chương hoặc hết từng phần chính của môn học (thời gian làm bài từ 45 phút đến 90 phút), kiểm tra thực tập môn học, kiểm tra bài tập thực hành của môn thực hành. Hệ số điểm kiểm tra định kỳ là 2 (HS2).

            Trong một học kỳ, môn học có từ 45-75 tiết thì ít nhất phải có 3 điểm kiểm tra định kỳ cho mỗi học sinh, môn học có từ 76 tiết trở lên thì phải có 5 điểm kiểm tra định kỳ  cho mỗi học sinh. Môn học dưới 45 tiết phải có ít nhất 2 điểm kiểm tra định kỳ cho mỗi học sinh.

            3. Kiểm tra hết môn học, chỉ áp dụng đối với môn kiểm tra sau khi kết thúc nội dung môn học trong học kỳ. Thời gian làm bài kiểm tra từ 60 phút đến 120 phút.Hệ số điểm kiểm tra hết môn học là 3 (HS3).

            4. Thi môn học chỉ áp dụng đối với môn thi đã được xác định trong từng học kỳ, sau khi kết thúc nội dung môn học ở học kỳ đó.

            Điều 6. Các bài thi môn học và bài thi tốt nghiệp (nếu là thi viết) của học sinh đều phải được rọc phách trước khi chấm như qui định trong khi tuyển sinh. Giấy làm bài theo mẫu giấy thi tuyển sinh hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

            Thi vấn đáp và thi hiện hành phải có mẫu phiếu chấm thi thống nhất cho từng hình thức thi, tương ứng với mỗi nội dung đánh giá, giáo viên phải ghi ý kiến nhận xét vào phiếu chấm thi. Hiệu trưởng qui định nội dung, hình thức các mẫu phiếu chấm thi và cách đánh giá của trường mình.

            Điều 7. Sau mỗi học kỳ, tất cả các môn học đều phải có điểm tổng kết môn học (ĐTKMH). ĐTKMH được xác định như sau:

            1. Đối với môn kiểm tra, ĐTKMH là trung bình cộng của tất cả các điểm kiểm tra theo hệ số của từng loại điểm.

            2. Đối với môn thi, ĐTKMH là trung bình cộng của điểm thi và điểm trung bình của các điểm kiểm tra (Điểm trung bình các điểm kiểm tra là trung bình cộng của tất cả các điểm kiểm tra theo hệ số của từng loại điểm).

            3. ĐTKMH được qui tròn đến chữ hệ số thứ nhất trong phần thập phân.

            Điều 8. Nội qui thi, kiểm tra và thi tốt nghiệp do Hiệu trưởng qui định cụ thể để áp dụng trong phạm vi trường mình nhằm đảm bảo tính nghiêm túc và công minh. Cán bộ, giáo viên coi thi và kiểm tra phải chấp hành đúng nội qui đồng thời có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn học sinh thực hiện đúng nội qui.

            Học sinh vi phạm nội qui, tuỳ theo mức độ vi phạm, bị xử lỳ theo một trong các hình thức sau:

            1. Khiển trách và cho tiếp tục làm bài nhưng trừ 25% điểm bài thi hoặc bài kiểm tra.

            2. Cảnh cáo và cho tiếp tục làm bài nhưng trừ 50% điểm bài thi hoặc bài kiểm tra.

            3. Đình chỉ thi hoặc kiểm tra hết môn học và cho điểm 0.

            4. Đình chỉ thi hoặc kiểm tra hết môn học đối với môn học vi phạm nội qui và các môn học còn lại. Những môn học bị đình chỉ đều phải nhận điểm 0 làm kết quả thi hoặc kiểm tra.

            Các mức độ vi phạm tương ứng với các hình thức xử lý trên phải được qui định cụ thể trong nội qui và phổ biến trước kỳ thi, kiểm tra. Các trường hợp vi phạm đều phải có biên bản, trong đó có chữ ký của cán bộ, giáo viên coi thi hoặc kiểm tra và học sinh vi phạm qui chế. Trong trường hợp học sinh không ký thì cán bộ, giáo viên coi thi đều phải ký và ghi rõ trong biên bản là học sinh không ký. Trường hợp đình chỉ, giám thị phải báo cáo kịp thời với hội đồng thi để xem xét và quyết định hình thức xử lý.

            Cán bộ, giáo viên vi phạm qui chế, nội qui của nhà trường, tuỳ theo mức độ sai phạm phải được xử lý theo các hình thức kỷ luật của nhà trường.

            Điều 9. Những học sinh diện chính sách (là những học sinh thuộc các đối tượng ưu tiên 1 và ưu tiên 2 được qui định trong Quy chế tuyển sinh hiện hành) được ưu tiên trong việc xét lên lớp và xét công nhận tốt nghiệp theo qui định trong Qui chế này.

 

 

 

Chương II

TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ THI ĐỊNH KỲ

 

 

            Điều 10. Kế hoạch kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ do giáo viên môn học đảm nhiệm. Giáo viên môn học ra đề, chấm trực tiếp và lập bảng điểm để theo dõi.

            Điều 11. Kế hoạch kiểm tra hết môn học do giáo viên môn học đề xuất và thông qua Trưởng khoa hoặc người được Hiệu trưởng uỷ nhiệm (nếu không có tổ chức khoa)

            Đề kiểm tra, đáp án thang điểm do giáo viên môn học soạn và thông qua Trưởng khoa hoặc Tổ trưởng bộ môn. Trong thời gian giảng dạy, giáo viên môn học phải chủ động giúp học sinh ôn tập để sau khi kết thúc môn học có thể tổ chức kiểm tra hết môn học trước khi tổ chức thi các môn thi học kỳ (không bố trí thời gian nghỉ học để ôn tập kiểm tra trước khi thi).

            Điểm kiểm tra hết môn học phải được thông báo chậm nhất là 7 ngày sau khi kiểm tra. Giáo viên môn học chịu trách nhiệm chấm trực tiếp và lập bảng điểm kiểm tra, điểm tổng kết môn học báo cáo Tổ trưởng bộ môn, Khoa và Phòng Đào tạo.

            Điều 12. Phòng Đào tạo, các Khoa và các Tổ trưởng bộ môn chịu trách nhiệm phối hợp lập kế hoạch tổ chức thi các môn thi trong học kỳ, phân công cán bộ, giáo viên coi thi, coi thi và chấm thi.

            Các đề thi, đáp án thang điểm do Tổ bộ môn chịu trách nhiệm soạn và báo cáo Trưởng khoa hoặc người được Hiệu trưởng uỷ quyền (nếu không có tổ chức khoa) xét duyệt. Nội dung thi là các kiến thức cơ bản của môn học trong học kỳ.

            Điều 13. Kế hoạch thi cho từng học kỳ phải được bố trí từ trước trong chương trình giáo dục. Thời gian thi đối với mỗi môn học theo qui định sau:

            1. Thi viết: từ 50 phút đến 150 phút

            2. Thi vấn đáp: học sinh chuẩn bị không quá 30 phút. Mỗi học sinh có thể được rút phiếu thi tối đa hai lần, nhưng nếu học sinh rút phiếu thi lần thứ hai thì kết quả thi bị trừ 1 điểm và học sinh chỉ được lấy phiếu thi thứ hai làm đề thi.

            3. Thi thực hành: Trưởng khoa hoặc người được Hiệu trưởng uỷ quyền, quyết định nội dung, hình thức và thời gian thi cụ thể cho từng môn thi thực hiện trên cơ sở đề nghị của Tổ trưởng bộ môn.

            Điều 14. Chấm thi viết phải do hai giáo viên thực hiện theo qui trình chấm hai lần độc lập, sau khi hai giáo viên thống nhất kết quả chấm.

            Chấm thi vấn đáp và thi thực hành phải đảm bảo có hai giáo viên trực tiếp đánh giá đối với mỗi học sinh. Điểm thi do hai giáo viên thống nhất quyết định.

            Nếu không đạt được sự thống nhất giữa hai giáo viên trong đánh giá thì các giáo viên chấp thi phải lập biên bản báo cáo Trưởng khoa hoặc người được Hiệu trưởng uỷ quyền (nếu không có tổ chức khoa) quyết định.

            Điều 15. Các điểm thi phải được công bố chậm nhất là 7 ngày sau khi thi.

            Điểm thi vấn đáp công bố ngay tại phòng thi cho học sinh biết sau khi kết thúc thi trong trường hợp đạt được sự thống nhất giữa hai cán bộ hỏi thi.

            Bảng điểm thi từng môn học có đủ chữ ký của cán bộ chấm thi phải nộp về văn phòng Khoa và Phòng đào tạo không chậm hơn 7 ngày sau khi thi.

            Kết quả thi, kiểm tra hết môn học cũng như ĐTKMH, ĐTBC phải được thông báo công khai sau mỗi kỳ thi.

            Điều 16. Với mỗi môn học, học sinh được dự kiểm tra hết môn học hoặc thi môn học nếu có các điều kiện sau.

            1. Nghỉ học không quá 20% số tiết qui định cho môn học được bố trí trong một học kỳ.

            2. Đủ số điểm kiểm tra định kỳ tối thiểu quy định cho môn học trong học kỳ (điểm hệ số 2) và ít nhất có 50% số lần làm bài đạt yêu cầu.

            Học sinh có đủ hai điều kiện trên được quyền dự kiểm tra hết môn hoặc thi hết môn học 3 lần. Thi lại lần thứ nhất được tổ chức ngay sau kỳ thi học kỳ. Thi lại lần thứ hai được tổ chức vào thời gian nghỉ hè và do Hiệu trưởng quyết định. Các lần thi lại vẫn áp dụng các điều kiện được dự kiểm tra hết môn hoặc thi môn học như lần đầu. Sau khi được giáo viên môn học phụ đạo, kiểm tra những phần thiếu, xác nhận đủ điều kiện thì học sinh mới được dự kiểm tra hết môn hoặc thi môn học các lần tiếp theo.

            Đề thi đáp án điểm phải đảm bảo tương đương về nội dung mà không phụ thuộc vào lần thi chính thức hoặc thi lại.

            Học sinh không đủ hai điều kiện để dự thi hoặc kiểm tra hết môn học được được chia làm hai loại sau:

            a. Học sinh nghỉ học từ trên 20% đến 30% số tiết quy định cho môn học trong học kỳ và có lý do chính đáng, học sinh không đạt tiêu chuẩn quy định tại khoản 2, điều 16 này thì giáo viên giảng dạy có thể phụ đạo, kiểm tra bổ xung những phần thiếu hay chưa đạt yêu cầu và đề nghị Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho thi hoặc kiểm tra hết môn học, kết quả thi hoặc kiểm tra được coi là thi hoặc kiểm tra lần thứ nhất.

            b. Học sinh nghỉ học trên 20% số tiết quy định cho môn học trong học kỳ mà không có lý do chính đáng hoặc học sinh nghỉ học có lý do chính đáng nhưng vượt quá 30% số tiết qui định cho môn học trong học kỳ, thì không được dự thi hoặc kiểm tra hết môn học lần thứ nhất và phải nhận điểm 0 để tính ĐTKMH. Học sinh muốn được dự thi hoặc kiểm tra hết môn học, phải được giáo viên môn học phụ đạo, kiểm tra những phần thiếu, xác nhận đủ điều kiện, đề nghị Hiệu trưởng xem xét quyết định và những học sinh này chỉ được dự thi hoặc kiểm tra hết môn học các lần còn lại.

            Học sinh có đủ tiêu chuẩn nhưng không dự thi hết môn hoặc không dự kiểm tra hết môn học mà không có lý do chính đáng thì phải nhận điểm 0 để tính ĐTKMH và chỉ được dự kiểm tra hết môn hoặc thi môn học các lần còn lại. Nếu có lý do chính đáng thì Hiệu trưởng xem xét cho thi hoặc kiểm tra hết môn học cùng với những học sinh thi lại hoặc kiểm tra lại mà vẫn được tính là thi hoặc kiểm tra lần thứ nhất.

            Điều 17.  Học sinh có điểm thi hoặc điểm kiểm tra hết môn học dưới 5, được thi lại hoặc kiểm tra lại để tính lại ĐTKMH và ĐTBC.

            Học sinh có điểm thi hoặc điểm kiểm tra hết môn học đạt từ 5 điểm trở lên được phép đăng ký thi môn học hoặc kiểm tra hết môn học một lần nữa cùng với những học sinh thi lại hoặc kiểm tra lại để phấn đấu đạt kết quả cao hơn mà vẫn được tính là thi hoặc kiểm tra lần thứ nhất nhưng phải chấp nhận bỏ điểm thi hoặc điểm kiểm tra hết môn học lần trước và lấy kết quả điểm thi hoặc điểm kiểm tra hết môn học lần này để tính lại ĐTKMH và ĐTBC.

            Điều 18. Học sinh được quyền khiếu nại về điểm thi hoặc điểm kiểm tra hết môn học, thời gian khiếu nại không chậm hơn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Phòng đào tạo, các khoa và các Tổ trưởng bộ môn có trách nhiệm tổ chức phúc tra.

            Điều 19. Các điểm tổng kết môn học, điểm trung bình chung là cơ sở để xếp loại học sinh và xét lên lớp. Các điểm đó phải được ghi vào sổ đăng ký học sinh và sổ học tập của học sinh.

 

 

 

Chương III

XẾP LOẠI HỌC SINH VÀ XÉT LÊN LỚP

 

 

            Điều 20. Sau mỗi học kỳ các bảng điểm tổng kết môn học phải được tập trung về Phòng đào tạo để tính điểm trung bình chung học kỳ của tất cả các môn học trong học kỳ (ĐTBC Học kỳ) và điểm trung bình chung cả năm, sau khi kết thúc học kỳ II của năm học (ĐTBCcả năm).

 

            Điểm trung bình chung cho học kỳ (ĐTBC Học kỳ) được tính theo công thức sau:

  

                       

 

Trong đó: M là số môn thi, N là số môn kiểm tra trong học kỳ.

                  mi,ai là hệ số và ĐTKMH của môn thứ i.

                  Nj,bj là hệ số và ĐTKMH của môn kiểm tra thứ j.

      ĐTBC học kỳ được qui tròn đến số thứ nhất trong phần thập phân.

 

 

            Điểm trung bình chung cả năm học (ĐTBCcả năm) được tính như sau:

 

    

                        

 

Điều 21. Học sinh được xếp loại theo học tập qui định trong bảng sau:

 

LOẠI XUẤT SẮC - Có ĐTBC từ 9,0 trở lên

- Không có môn học nào ĐTKMH dưới 6,5.

- Không có môn học nào phải thi lại.

LOẠI GIỎI          - Có ĐTBC từ 8,0 đến 8,9

- Không có môn học nào bị ĐTKMH dưới 5,0 trong đó có 2/3 số môn học đạt ĐTKMH từ 6,5 trở lên

- Không có môn học nào phải thi lại

LOẠI KHÁ           - Có ĐTBC từ 7,0 đến 7,9

- Không có môn học nào bị ĐTKMH dưới 5,0

- Không có môn học nào phải thi lại.

LOẠI TRUNG BÌNH           - Có ĐTBC từ 5,0 đến 6,9

- Không có môn học nào bị ĐTKMH dưới 4,0

LOẠI YẾU           - Có ĐTBC từ 3,5 đến 4,9

- Không có môn học nào bị ĐTKMH dưới 2,0

LOẠI KÉM          - Có ĐTBC < 3,5 (Dưới 3,5)

 

 

            Nếu có một môn học ĐTKMH không đảm bảo qui định thì phải hạ xuống một bậc. Nếu có từ hai môn học trở lên ĐTKMH không đảm bảo qui định thi phải hạ xuống hai bậc.

            Điều 22. Học sinh được lên lớp (thẳng) phải có đủ các điều kiện sau đây;

            1. ĐTBC của năm học đạt từ 5,0 trở lên.

            2. Các môn thi đều có ĐTKMH từ 5,0 trở lên

            3. Tối đa chỉ có một môn kiểm tra bị ĐTKMH dưới 5,0 nhưng phải có kết quả từ 4,0 trở lên. Các môn kiểm tra còn lại đều có ĐTKMH từ 5,0 trở lên.

            4. Không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

            Điều 23. Học sinh được diện được vớt lên lớp lần thứ nhất nếu có ĐTBC của năm học từ 5,0 điểm trở lên và thuộc một trong ba trường hợp sau:

            1. Tối đa chỉ có một môn thi hoặc hai môn kiểm tra bị ĐTKMH dưới 5.0 nhưng phải có kết quả từ 4,0 trở lên; Không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

            2. Đủ các điều kiện qui định tại các khoản 1,2,3 (điều 22), có vi phạm nội qui, kỷ luật của nhà trường nhưng đã được giải quyết cho tiếp học tập theo quyết định của Hội đồng kỷ luật.

            3. Là học sinh diện chính sách, học sinh là cán bộ lớp (lớp trưởng, bí thư chi bộ, bí thư chi đoàn trong năm học đó), học sinh có thành tích xuất sắc đóng góp cho các phong trào, hoạt động của nhà trường trong năm học đó, tối đa chỉ có một môn thi và hai môn kiểm tra bị ĐTKMH dưới 5,0 nhưng phải có kết quả từ 4,0 trở lên; Không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

            Riêng học sinh diện chính sách được vớt lên lớp lần thứ hai (và là lần cuối cùng trong một khoá học) nếu có ĐTBC của năm học từ 5,0 trở lên và tối đa chỉ có một môn thi hoặc hai môn kiểm tra bị ĐTKMH dưới 5,0 nhưng phải có kết quả từ 4,0 trở lên; Không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

            Học sinh được vớt lên lớp thì không phải kiểm tra hoặc thi lại các môn chưa đạt yêu cầu.

            Điều 24. Học sinh không được lên lớp thì trong một khoá học chỉ được học lại lớp (lưu ban) một lần nếu thuộc hệ tuyển học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, hai lần nếu thuộc hệ tuyển học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở và thuộc một trong hai trường hợp sau:

            1. Có ĐTBC từ 4,0 điểm trở lên.

            2. Là những học sinh ghi trong khoản 3, điều 23 và có ĐTBC từ 3,5 điểm trở lên.

            Học sinh học lại với khoá học nào đều phải theo học, kiểm tra và thi theo chương trình đào tạo của khoá đó. Các môn học có ĐTKMH từ 7,0 trở lên sẽ được bảo lưu trong thời gian không quá 2 năm (tính từ khi có ĐTKMH ở khoá học trước đến khi bắt đầu vào học môn học đó ở khoá học lưu ban). Qui định này cũng áp dụng đối với học sinh từ khoá trước vì lý do chính đáng không tiếp tục theo học được nay có nguyện vọng và được nhà trường cho phép trở lại học tập.

            Điều 25. Học sinh không đủ điều kiện để học lại lớp thì Hiệu trưởng ra quyết định cho thôi học.

            Học sinh được lên lớp nhưng vì lý do sức khoẻ hoặc các lý do chính đáng khác không tiếp tục học tập được thì được phép nghỉ, không tính là một lần lưu ban. Trong khoản thời gian hai năm trở lại, học sinh được quyền trở lại học với các khoá tiếp sau. Ngoài khoản thời gian đó học sinh phải học lại từ đầu (đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu đã học xong và thi tốt nghiệp các môn văn hoá phổ thông thì kết quả được bảo lưu).

            Điều 26. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng xét lên lớp, qui định nhiệm vụ, quyền hạn và thời gian làm việc của Hội đồng.

            Thành phần hội đồng bao gồm:

            1. Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo.

            2. Phó chủ tịch Hội đồng là Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo hoặc Trưởng Phòng đào tạo.

            3. Uỷ viên thư ký là Trưởng phòng hoặc Phó phòng đào tạo.

            4. Các Uỷ viên gồm: các Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa, một số tổ trưởng bộ môn do Hiệu trưởng quyết định. Giáo viên chủ nhiệm lớp là Uỷ viên của Hội đồng khi xét đến lớp đó.

            Số lượng thành viên của Hội đồng không quá 11 người.

            Điều 27. Uỷ viên thư ký có nhiệm vụ trình bày trước Hội đồng:

1. Danh sách xếp loại học tập của học sinh toàn năm học.

            2. Danh sách học sinh được lên lớp thẳng

            3. Danh sách học sinh thuộc diện được xét vớt lên lớp, ở lại lớp, cho thôi học.

            4. Danh sách học sinh xếp theo thứ tự ĐTKMH lần thứ nhất để bình xét thi đua, khen thưởng, cấp học bổng.

            Điều 28. Hội đồng xét lên lớp làm việc trên cơ sở những quy định của quy chế này. Hội đồng có nhiệm vụ:

            1. Nghiên cứu, xem xét lại toàn bộ các danh sách do Uỷ viên thư ký trình bày.

            2. Lập biên bản ghi chép ý kiến các thành viên của Hội đồng.

            3. Kiến nghị với Hiệu trưởng duyệt đối với từng danh sách.

            4. Lập dự thảo quyết định của Hiệu truởng về việc công bố các danh sách trên

            Điều 29. Hiệu trưởng xem xét lại toàn bộ các văn bản của Hội đồng và ra quyết định công bố các danh sách trên. Hiệu trưởng có quyền triệu tập lại Hội đồng xét lên lớp (khi cần thiết) để tham khảo ý kiến trước khi ra quyết định.

            Thời gian công bố quyết định của Hiệu trưởng chậm nhất là 15 ngày sau cuộc họp cuối cùng của Hội đồng.

            Điều 30. Các biên bản, kiến nghị của Hội đồng và quyết định của Hiệu trưởng phải được lập thành hồ sơ để lưu giữ và báo cáo với cơ quan quản lý trường.

            (Bộ, Ngành chủ quản đối với các trường trung học chuyên nghiệp Trung ương hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường trung học chuyên nghiệp địa phương). Thời gian gửi báo cáo chậm nhất là 7 ngày kể từ khi có quyết định của Hiệu trưởng.

            Điều 31. Học sinh có quyền khiếu nại lên Hiệu trưởng về việc xét lên lớp và các hình thức xử lý khác đối với bản thân mình (thời gian khiếu nại không chậm hơn 15 ngày, kể từ ngày nhà trường thông báo kết quả tới học sinh). Hiệu trưởng phải có trách nhiệm trả lời cho đương sự trong thời hạn theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và báo cáo với cơ quan quản lý trường.

 

 

Chương IV

TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP

 

            Điều 32. Kết quả học tập của năm học cuối khoá hoặc của học kỳ cuối khoá (nếu năm học cuối khoá chỉ có một học kỳ) là cơ sở để xét điều kiện dự thi tốt nghiệp. Điểm thực tập tốt nghiệp được tính như một môn thi và một trong những điều kiện để xét dự thi tốt nghiệp.

            Học sinh được dự thi tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau;

            1. ĐTBC đạt từ 5,0 trở lên.

            2. Các môn thi (bao gồm cả điểm thực tập tốt nghiệp) đều có ĐTKMH từ 5,0 trở lên.

            3. Tối đa chỉ có một môn kiểm tra bị ĐTKMH dưới 5,0 nhưng phải có kết quả từ 4,0 trở lên. Các môn kiểm tra còn lại đều có ĐTKMH từ 5,0 trở lên.

            4. Không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

            Điều 33. Học sinh thuộc diện được vớt dự thi tốt nghiệp nếu trong khoá học chưa xét vớt lên lớp lần nào, có ĐTBC từ 5,0 trở lên và thuộc một trong ba trường hợp sau:

1. Tối đa chỉ có một môn thi (không phải là thực tập tốt nghiệp) hoặc hai môn kiểm tra bị ĐTKMH dưới 5,0 nhưng phải có kết quả từ 4,0 trở lên; Không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

2. Đủ điều kiện qui định tại các khoản 1,2,3 (điều 32) có vi phạm nội qui, kỷ luật của nhà trường nhưng đã giải quyết cho tiếp tục học tập theo quyết định của Hội đồng kỷ luật.

3. Là học sinh diện chính sách, có tối đa một môn thi (nhưng không phải là thực tập tốt nghiệp) và hai môn kiểm tra bị ĐTKMH dưới 5,0 nhưng phải có kết quả từ 4,0 trở lên, không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

           Điều 34. Học sinh diện chính sách đã được vớt lên lớp hai lần thì không được vớt dự thi tốt nghiệp.

Học sinh diện chính sách đã được vớt lên lớp một lần nếu có ĐTBC từ 5,0 trở lên, chỉ có một môn thi nhưng không phải là thưc tập tốt nghiệp hoặc chỉ có hai môn kiểm tra bị ĐTKMH dưới 5,0 nhưng phải có kết quả từ 4,0 trở lên; Không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên thì được xét vớt dự thi tốt nghiệp.

          Điều 35. Học sinh không thuộc diện thi tốt nghiệp và diện vớt dự thi tốt nghiệp thì giải quyết như sau:

1. Đối với những học sinh có ĐTBC từ 4,5 trở lên và không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, thì cho thi hoặc kiểm tra lại một lần nữa các môn học chưa đạt yêu cầu, để tính lại ĐTBC và xét điều kiện dự thi tốt nghiệp. Thời gian thi hoặc kiểm tra lại do Hiệu trưởng quyết định. Nếu học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp thì được thi trong các kỳ thi tốt nghiệp tiếp sau. Học sinh vẫn không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp thì cho học lại lớp trong trường hợp đủ điều kiện theo qui định tại điều 24 của quy chế này. Nếu không đủ điều kiện học lại thì cho thôi học; không xét vớt dự thi tốt nghiệp với bất kỳ đối tượng nào.

2. Đối với những học sinh không được dự thi tốt nghiệp do có điểm thực tập dưới 5,0 thì phải thực tập lại theo sự bố trí của nhà trường, khi có đủ điều kiện thì được xét dự thi tốt nghiệp trong các kỳ thi tiếp sau.

3. Đối với những học sinh không được dự thi tốt nghiệp do có điểm thực tập dưới 5,0 thì phải thực tập lại theo sự bố trí của nhà trường, khi có đủ điều kiện thì được xét dự thi tốt nghiệp trong các kỳ thi tiếp sau.

4. Đối với những học sinh không được dự thi tốt nghiệp do qui phạm nội qui, kỷ luật, nếu sau từ thời gian từ 6 tháng đến một năm, được chính quyền địa phương nơi cư trú và cơ quan, tổ chức nơi làm việc (nếu có) xác nhận không vi phạm khuyết điểm thì được thi tốt nghiệp trong các kỳ thi tiếp sau. Hết thời gian một năm, nếu học sinh có vi phạm khuyết điểm thì buộc thôi học.

5. Ngoài những trường hợp trên đây, với những học sinh không được dự thi tốt nghiệp do kết quả học tập và vi phạm nội qui, kỷ luật thì buộc thôi học.

           Điều 36. Học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc đuợc vớt dự thi tốt nghiệp nhưng vì lý do sức khoẻ hoặc các lý do chính đáng khác không thể tham gia kỳ thi thì được quyền dự thi trong các kỳ thi tốt nghiệp tiếp sau như học sinh thi tốt nghiệp lần thứ nhất.

            Điều 37. Các môn thi tốt nghiệp được qui định như sau:

1. Các trường trung học chuyên nghiệp không phân biệt hệ tuyển đều tổ chức thi hai môn: Lý thuyết tổng hợp và thực hành nghề nghiệp. Nội dung thi là những kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp cơ bản, chuyên sâu của ngành hoặc chuyên ngành đào tạo.

2. Đối với hệ tuyển học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, ngoài các qui định trên phải tổ chức thi tốt nghiệp ba môn văn hoá phổ thông theo qui định tại các điều 12,13,14 trong Chương trình khung Giáo dục Trung học chuyên nghiệp ban hành theo Quyết định số 21/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 06 tháng 06 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

           Điều 38. Đối với những ngành có đào tạo chuyên ngành và các ngành có tính đặc thù, Hiệu trưởng có quyền thay một môn thi bởi một hoạt động nghề nghiệp như trình bày một đề án hoặc một chuyên đề, biểu diễn trình bày tác phẩm, làm hồ sơ bệnh án, ...vv. Hoạt động nghề nghiệp này phải gắn chặt với chuyên môn được đào tạo, có nội dung tương đương một môn thi tốt nghiệp và được qui định từ trước trong chương trình đào tạo.

Trong trường hợp có đủ điều kiện về đội ngũ giáo viên và các trang thiết bị cần thiết, được cơ quan quản lý trường cho phép (Bộ, Ngành đối với các trường trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường địa phương), Hiệu trưởng được quyền quyết định cho toàn bộ hoặc một số học sinh làm đồ án tốt nghiệp thay cho 2 môn thi. Điểm đồ án tốt nghiệp là điểm hệ số 2.

           Điều 39. Thời gian ôn tập và thi tốt nghiệp phải được qui định từ trước trong chuơng trình giáo dục.

Thời gian thi đối với mỗi môn thực hiện theo qui định sau:

1. Thi viết: từ 150 phút đến 180 phút

2. Thi vấn đáp: học sinh chuẩn bị không quá 50 phút. Mỗi học sinh có thể được rút phiếu thi tối đa hai lần, nếu học sinh đã rút phiếu thi lần thứ hai thì kết quả bị trừ một điểm và học sinh chỉ được chọn phiếu thứ hai làm đề thi.

3. Thi thực hành: Hiệu truởng quyết định nội dung, hình thức và thời gian thi cụ thể cho từng phần thi thực hành trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa.

            Điều 40. Chấm thi viết thực hiện theo các qui định như tuyển sinh.

Chấm thi vấn đáp và chấm thi thực hành phải đảm bảo có hai giáo viên trực tiếp đánh giá đối với mỗi học sinh. Điểm thi do hai giáo viên thống nhất quyết định.

Nếu không đạt được sự thống nhất trong đánh giá thì giáo viên chấm thi cùng với ban chấm thi phải lập biên bản báo cáo Trưởng khoa hoặc Hiệu trưởng quyết định.

             Điều 41. Với mỗi khoá học, trước khi thi tốt nghiệp ít nhất một tháng, Hiệu trưởng phải lập xong kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp, ra quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp và gửi các văn bản đó báo cáo với cơ quan quản lý trường (Bộ, Ngành đối với các trường Trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường địa phương)

              Điều 42. Thành phần Hội đồng thi tốt nghiệp bao gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo.

2. Phó chủ tịch Hội đồng là phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo hoặc Trưởng phòng đào tạo.

3. Uỷ viên thư ký là Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng đào tạo.

4. Các uỷ viên: gồm các Trưởng khoa hoặc Phó khoa, một số Tổ trưởng bộ môn và cán bộ, giáo viên của trường do Hiệu trưởng quyết định, Số lượng thành viên của Hội đồng thi tốt nghiệp không quá 13 người. Hội đồng thi tốt nghiệp tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đối với 2 khoá thi gần nhau (trong vòng 3 tháng trở lại), có thể thành lập chung một Hội đồng và ghi rõ trong quyết định của Hiệu trưởng.

             Điều 43. Hội đồng thi tốt nghiệp có các nhiệm vụ sau:

1. Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp theo đúng các qui định trong qui chế này và kế hoạch thi đã được Hiệu trưởng quyết định.

2. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động và đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định thành lập bộ máy giúp việc cho hội đồng thi tốt nghiệp, bao gồm: Ban Thư ký, Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Chấm thi. Các ban này chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng thi tốt nghiệp.

a. Ban Thư ký: do Uỷ viên thư ký Hội đồng làm Trưởng ban.

b. Ban Đề thi: Trưởng ban do chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội đồng kiêm nhiệm. Ban Đề thi gồm các Tiểu ban, mỗi môn thi do một Tiểu ban phụ trách. Số lượng mỗi Tiểu ban không quá 3 người trong đó có một trưởng Tiểu ban

c. Ban Coi thi: Trưởng ban do chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội đồng kiêm nhiệm.

d. Ban Chấm thi: Trưởng ban do chủ tịch hoặc phó chủ tịch Hội đồng kiêm nhiệm. Ban Chấm thi gồm các Tiểu ban, mỗi tiểu ban phụ trách chấm thi một môn thi tốt nghiệp và có một trưởng Tiểu ban.

3. Trình Hiệu trưởng quyết định các danh sách.

a. Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp (bao gồm danh sách chính thức và danh sách được xét vớt dự thi).

b. Danh sách học sinh không được dự thi tốt nghiệp.

4. Phân công tổ chức và theo dõi kỳ thi, bảo đảm thực hiện nội qui thi và xử lý và trường hợp vi phạm nội qui thi theo qui định tại điều 8 của quy chế này.

5. Xét kết quả thi tốt nghiệp và giải quyết các đơn khiếu nại (nếu có). Lập và trình Hiệu trưởng các danh sách.

a. Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp (bao gồm danh sách chính thức và danh sách được xét vớt tốt nghiệp).

b. Danh sách học sinh không được công nhận tốt nghiệp.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

           Điều 44. Ban thường trực Hội đồng thi tốt nghiệp gồm Chủ tịch Hội đồng, Phó chủ tịch Hội đồng và Uỷ viên thư ký. Nhiệm vụ của Ban thường trực Hội đồng là:

1. Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết cho các cuộc họp toàn thể của Hội đồng.

2. Giải quyết các công việc giữa hai kỳ họp của Hội đồng theo đúng quy chế, kế hoạch thi và báo cáo lại với Hội đồng trong phiên họp tiếp sau.

3. Tập hợp và phân loại kết quả thi tốt nghiệp và trình bày trước Hội đồng để xét công nhận tốt nghiệp.

Các thành viên trong Ban thư ký có trách nhiệm thực hiện theo các yêu cầu của Ban thường trực Hội đồng.

           Điều 45. Hội đồng thi tốt nghiệp, làm việc trên cơ sở những qui định của qui chế này. Hội đồng phải có lịch họp toàn thể trong thời gian chỉ đạo và tổ chức kỳ thi, qui định rõ nội dung từng phiên họp; mỗi phiên họp đều phải có biên bản. Các kiến nghị của Hội đồng và biên bản trong các phiên họp đều phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng và Uỷ viên thư ký để trình Hiệu trưởng.

Trong các phiên họp, Chủ tịch Hội đồng được quyền mời thêm một số đại biểu ngoài Hội đồng là giáo viên chủ nhiệm các lớp và cán bộ giáo viên khác trong trường (nếu xét thấy cần thiết) để tham khảo ý kiến. Các đại biểu đó không tham gia biểu quyết. Ý kiến của họ được ghi trong biên bản để trình Hiệu trưởng.

           Điều 46. Các qui trình hoạt động của ban thư ký, ban đề thi, ban coi thi và ban chấm thi do Hiệu trưởng qui định. Hội đồng thi tốt nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi các hoạt động đó, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm đồng thời báo cáo với Hiệu trưởng.

            Điều 47. Việc tổ chức thi tốt nghiệp phải được tiến hành nghiêm túc theo các qui định trong qui chế này và các qui định cụ thể của trường. Học sinh phạm qui bị xử lý theo qui định tại điều 8. Cán bộ, giáo viên vi phạm qui chế, nội qui thi, tuỳ theo mức độ sai phạm, phải được xử lý theo các hình thức kỷ luật của nhà trường hoặc truy tố trước pháp luật.

 

 

Chương V

CÔNG NHẬN VÀ XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP

 

            Điều 48. Học sinh có đủ các tiêu chuẩn dưới đây thì được công nhận tốt nghiệp:

1. Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp đạt từ 5,0 điểm trở lên.

2. Tối đa chỉ có một môn thi tốt nghiệp (nhưng không phải là môn thực hành) bị điểm dưới 5,0 nhưng phải có kết quả từ 4,5 trở lên, điểm các môn thi tốt nghiệp còn lại đều phải từ 5,0 điểm trở lên.

3. Không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian thi tốt nghiệp (tính đến lúc xét công nhận tốt nghiệp).

            Điều 49. Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được vớt thi tốt nghiệp:

            1. Là học sinh diện chính sách, là cán bộ lớp (lớp trưởng, bí thư chi bộ, bí thư chi đoàn trong năm học cuối).

            2. Đảm bảo các tiêu chuẩn theo qui định tại khoản 1 và khoản 3, điều 48.

            3. Không phải là học sinh được vớt dự thi tốt nghiệp.

            4. Có thể có hai môn thi tốt nghiệp bị điểm dưới 5,0 nhưng phải có kết quả từ 4,5 điểm trở lên.

            Điều 50. Học sinh không được công nhận tốt nghiệp hoặc vớt tốt nghiệp được chia làm ba loại để giải quyết như sau:

            1. Học sinh không đạt cả ba tiêu chuẩn theo qui định tại điều 48 của qui chế này hoặc học sinh đã được vớt dự thi tốt nghiệp theo qui định tại khoản 2, điều 33 của qui chế này nhưng lại bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian thi tốt nghiệp (tính đến lúc xét công nhận tốt nghiệp) thì buộc thôi học và cấp giấy chứng nhận học hết chương trình.

            2. Học sinh đạt tiêu chuẩn theo qui định tại khoản 1 và khoản 2 nhưng không đạt tiêu chuẩn theo qui định tại khoản 3, điều 48 của quy chế này, thì hoãn công nhận tốt nghiệp từ sáu tháng đến một năm. Trong khoản thời gian đó, nếu học sinh được chính quyền địa phương nơi cư trú và cơ quan, tổ chức nơi làm việc (nếu có) xác nhận không qui phạm khuyết điểm thì được công nhận tốt nghiệp. Hết thời hạn một năm, nếu học sinh có vi phạm khuyết điểm thì buộc thôi học và cấp giấy chứng nhận học hết chương trình.

            3. Học sinh đạt tiêu chuẩn theo qui định tại khoản 3 nhưng không đạt tiêu chuẩn theo qui định tại khoản 1 và khoản 2, điều 48 của quy chế này, thì được thi lại trong các kỳ thi tốt nghiệp tiếp sau. Học sinh phải có đơn xin thi tốt nghiệp gửi về trường trước kỳ thi ít nhất một tháng, trong đơn có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú và cơ quan, tổ chức nơi làm việc (nếu có) về tư cách đạo đức.

            Học sinh được quyền bảo lưu các điểm thi tốt nghiệp đã đạt yêu cầu trong vòng 2 năm tính từ khi công bố kết quả thi tốt nghiệp của lần thi đó. Từ hai năm trở đi, học sinh chỉ được quyền bảo lưu điểm thi các môn văn hoá phổ thông (đối với hệ tuyển học sinh tốt nghiệp phổ thông cơ sở) và phải thi lại tất cả các môn thi tốt nghiệp khác theo qui định của kỳ thi mà học sinh tham dự

            Điều 51. Việc tổ chức thi lại cho học sinh chưa tốt nghiệp được tiến hành theo một trong hai phương án:

            1. Bố trí học sinh dự thi trong các kỳ thi tốt nghiệp của các khoá tiếp sau.

            2. Tổ chức thi tốt nghiệp riêng cho những học sinh thi lại. Thời gian do Hiệu trưởng quyết định.

            Học sinh không bị hạn chế số lần thi lại, nhưng không được xét vớt công nhận tốt nghiệp nếu thi không đạt yêu cầu.

            Điều 52. Học sinh học xong toàn bộ chương trình và đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp theo qui định tại điều 32, nhưng vì yêu cầu công tác đặt biệt do cơ quan chính quyền nhà nước điều động trước khi thi tốt nghiệp thì được đặc cách công nhận tốt nghiệp. Hiệu trưởng phải báo cáo đầy đủ từng trường hợp cụ thể với cơ quan trực tiếp quản lý trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi được cả hai cơ quan thoả thuận bằng văn bản, Hiệu trưởng mới ra quyết định miễn thi tốt nghiệp và đặc cách công nhận tốt nghiệp.

            Điều 53. Học sinh tốt nghiệp được xếp thành bốn hạng: xuất sắc, giỏi, khá và trung bình. Cơ sở để xếp hạng tốt nghiệp là điểm trung bình chung các môn học toàn khoá và điểm trung bình các điểm thi tốt nghiệp.

            Điểm trung bình chung các môn học toàn khóa (ĐTBCTK) là trung bình cộng theo hệ số của các ĐTBC các năm học. Năm học 2 học kỳ có hệ số 2, năm học 1 học kỳ có hệ số 1.

            Điểm trung bình các điểm thi tốt nghiệp (ĐTBTN) là trung bình cộng của các điểm thi tốt nghiệp. Điểm đồ án tốt nghiệp (nếu có) là điểm hệ số 2.

            Các ĐTBCTK và ĐTBTN được qui tròn đến chữ số thứ nhất trong phần thập phân và được phân loại như qui định tại điều 21.

            Các hạng tốt nghiệp được xác định tại phần giao giữa cột và hàng trong bảng sau:

 

 

Phân loại theo TBCTK

 

 

 

Phân loại theo ĐTBCTK

XUẤT SẮC

GIỎI

KHÁ

TRUNG BÌNH

XUẤT SẮC

XUẤT SẮC

GIỎI

GIỎI

KHÁ

GIỎI

GIỎI

GIỎI

KHÁ

KHÁ

KHÁ

GIỎI

KHÁ

KHÁ

TRUNG BÌNH

TRUNG BÌNH

KHÁ

KHÁ

TRUNG BÌNH

TRUNG BÌNH

 

 

             Điều 54. Học sinh được vớt công nhận tốt nghiệp thì xếp hạng trung bình. Học sinh được đặc cách công nhận tốt nghiệp thì xếp hạng tốt nghiệp theo phân loại ĐTBCTK.

            Điều 55. Sau một tuần kể từ khi có kết quả điểm thi tốt nghiệp, Hội đồng thi tốt nghiệp phải báo cáo Hiệu trưởng toàn bộ kết quả kỳ thi tốt nghiệp và các kiến nghị, biên bản các phiên họp của hội đồng. Trên cơ sở đó, Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp, lập hồ sơ lưu giữ các báo cáo lên cơ quan quản lý trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian báo cáo không chậm quá 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo từ Hội đồng thi tốt nghiệp.

            Điều 56. Hồ sơ lưu giữ và báo cáo của Hiệu trưởng bao gồm:

            1. Quyết định công nhận tốt nghiệp của Hiệu trưởng.

            2. Danh sách học sinh được dự thi tốt nghiệp (chính sách và xét vớt)

            3. Danh sách học sinh không được dự thi tốt nghiệp.

            4. Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp (chính thức và xét vớt) trong đó có các cột ghi điểm thực tập tốt nghiệp, điểm các môn thi tốt nghiệp, ĐTBTN, ĐTBCTK và cột xếp hạng tốt nghiệp.

            5. Danh sách học sinh chưa tốt nghiệp (kể cả hoãn công nhận tốt nghiệp).

Những học sinh chưa tốt nghiệp từ các khoá trước trở về thi lại thì lập thành danh sách riêng.

            Điều 57. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn bộ các quyết định của mình về kết quả thi tốt nghiệp. Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng có quyền triệu tập lại Hội đồng thi tốt nghiệp hoặc Ban thường trực Hội đồng để xem xét lại toàn bộ hoặc một phần kết quả thi tốt nghiệp trước khi ra quyết định.

            Điều 58. Học sinh có quyền khiếu nại về điểm thi, công nhận tốt nghiệp và xếp hạng tốt nghiệp đối với bản thân mình lên Hiệu trưởng. Hiệu trưởng phải trả lời cho đương sự trong thời hạn theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và báo cáo lên cơ quan trực tiếp quản lý trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            Trường hợp có đơn xin phúc tra thì việc tổ chức phúc tra phải tiến hành theo qui trình phúc tra như thi tuyển sinh.

            Điều 59. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức lễ cấp bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp cho học sinh được công nhận tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp do Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng (được sự uỷ quyền của Hiệu trưởng) ký. Lễ cấp bằng tốt nghiệp không tổ chức chậm quá một tháng kể từ ngày hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp.

 

 

Chương VI

QUẢN LÝ THI VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP.

 

 

            Điều 60. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ Ngành và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là những cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thi học kỳ, thi tốt nghiệp, xét lên lớp và xét công nhận tốt nghiệp.

            Nội dung kiểm tra, thanh tra là các qui định trong Chương trình Khung giáo dục Trung học chuyên nghiệp và các qui định trong qui chế này.

            Đoàn thanh tra là đoàn đại diện của một trong các cơ quan kể trên hoặc đoàn phối hợp đại diện của các cơ quan kể trên.

            Điều 61. Các đề thi, đáp án và thang điểm của các môn thi cuối học kỳ phải được lập thành hồ sơ lưu giữ tại Khoa hoặc Phòng Đào tạo đến hết khoá học.

            Hiệu trưởng có trách nhiệm trình các hồ sơ lưu giữ đó với trưởng đoàn thanh tra khi có yêu cầu.

            Điều 62. Hồ sơ gồm các tài liệu qui định tại điều 30 phải được lưu giữ tại Phòng đào tạo đến hết khoá học.

            Hiệu trưởng có trách nhiệm trình hồ sơ đó với trưởng đoàn thanh tra  khi có yêu cầu.

            Điều 63. Các đề thi tốt nghiệp, đáp án và thang điểm của các môn thi tốt nghiệp phải được lập thành hồ sơ lưu giữ tại phòng đào tạo ít nhất là 2 năm kể từ khi khoá học kết thúc.

            Hồ sơ đề thi tốt nghiệp các môn thi tốt nghiệp, đáp án và thang điểm phải được gửi về Bộ, Ngành chủ quản (đối với các trường trung ương) hoặc gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các trường địa phương) ngay sau khi kết thúc môn thi.

            Các đoàn thanh tra (qui định tại điều 60) có quyền thanh tra tất cả các đề thi và đình chỉ toàn bộ hoặc từng phần kỳ thi tốt nghiệp nếu phát hiện đề thi, đáp án có nội dung sai.

            Các đoàn thanh tra có quyền tiến hành thanh tra trong thời gian thi tốt nghiệp hoặc sau khi tốt nghiệp.

            Điều 64. Hồ sơ lưu giữ và báo cáo kết quả thi tốt nghiệp qui định tại điều 56 phải được lưu giữ ít nhất là 2 năm tại Phòng đào tạo kể từ khi khoá học kết thúc.

            Hiệu trưởng có trách nhiệm đảm bảo các danh sách trong hồ sơ được lập theo đúng qui định và phù hợp với danh sách trong hồ sơ tuyển sinh. Các trường hợp đặc biệt phải được báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản với cơ quan quản lý trường và với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi phát hiện những sai sót hoặc chưa đúng qui định, Hiệu truởng phải chịu trách nhiệm giải trình trước đoàn thanh tra và thực hiện các yêu cầu của đoàn thanh tra để thanh tra toàn bộ hoặc từng phần qui trình tổ chức và kết quả thi tốt nghiệp.

            Điều 65. Các biên bản thanh tra, kết luận và kiến nghị của đoàn thanh tra đều phải gửi đến các cơ quan quản lý trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

            Điều 66. Bằng tốt nghiệp Trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định mẫu, in phôi và phát hành thống nhất trong cả nước.

            Đơn vị chức năng quản lý giáo dục Trung học chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Bộ về việc:

            1. Quản lý bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp thông qua các Sở Giáo dục và Đào tạo.

            2. Kiểm tra các quyết định công nhận tốt nghiệp và hồ sơ báo cáo kết quả thi tốt nghiệp để phát hiện các trường hợp cấp phát bằng sai qui định.

            Điều 67. Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm:

            1. Đăng ký và mua phôi bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở thống kê theo giấy đăng ký mua bằng của các trường Trung học chuyên nghiệp đóng trên địa bàn và các trường Cao đẳng, Đại học của địa phương được phép và có đào tạo THCN.

            2. Quản lý và cung cấp phôi bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp cho các trường Trung học chuyên nghiệp đóng trên địa bàn và các trường Cao đẳng, Đại học ở địa phương được phép và có đào tạo THCN theo số lượng học sinh trong quyết định công nhận tốt nghiệp của Hiệu trưởng.

            Điều 68. Các trường Trung học chuyên nghiệp và các trường Cao đẳng, Đại học địa phương được phép đào tạo THCN có trách nhiệm:

            1. Đăng ký và mua phôi bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp tại Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương nơi trường đóng. Số lượng phôi bằng được mua dư thêm không quá 5% số lượng học sinh trong quyết định công nhận tốt nghiệp.

            2. Cấp phát bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp đúng đối tượng, đúng qui định và ghi chép rõ ràng trong Sổ phát bằng tốt nghiệp theo từng khoá.

            3. Nộp lại số bằng viết hỏng, thanh toán số phôi bằng dùng chưa hết với Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất sau một tháng kễ từ ngày nhà trường làm lễ phát bằng tốt nghiệp cho học sinh.

            Điều 69.  Bộ Giáo dục vào Đào tạo chịu trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc quản lý phôi bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp của các Sở Giáo dục và Đào tạo và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Bộ ngành kiểm tra, thanh tra việc quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp của các trường; các cơ sở đào tạo Trung học chuyên nghiệp.

            Điều 70. Cục nhà trường Bộ quốc phòng, Vụ Đào tạo Bộ công an, các trường đại học, cao đẳng Trung ương được phép đăng ký và mua phôi bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp trực tiếp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều kiện để mua phôi bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp là:

            1. Các khóa đào tạo Trung học chuyên nghiệp đều phải đăng ký và báo cáo với

Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời được Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận bằng văn bản.

            2. Tiến hành đào tạo đúng Chương trình Khung giáo dục Trung học chuyên nghiệp và các qui định trong quy chế này.

            3. Xuất trình văn bản thoả thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hồ sơ báo cáo kết quả thi tốt nghiệp trước khi mua phôi bằng.

 

 

 

 

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                                             THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                  

                                                                  (Đã ký)

                                                                         Nguyễn Văn Vọng

           

 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội