Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Các phòng, khoa chuyên môn
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu
  Lịch thi học kỳ, Thi lại
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Liên thông TC, CĐ, ĐH
  Lịch thi lại
  Hệ Trung cấp
  Hệ Cao đẳng
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Liên thông
  Đoàn TNCSHCM
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Giải thưởng các hoạt động T3
  Quy chế, luật
  Đánh giá KQ rèn luyện
  Luật giáo dục 2005
  QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Qui chế 25
  Quy chế 40 (TCCN)
Đoàn TNCSHCM: Giải thưởng các hoạt động T3
 

BTV ĐOàN  KHỐI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI                    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

    BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐKTCN- HN          Hà nội, ngày 20  tháng 04  năm 2006

        Số:....../QĐ-ĐTN

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐKTCN HÀ NỘI

V/v: Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng TN 2006

 

-          Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức đoàn cơ sở.

-          Căn cứ thành tích của các tập thể và cá nhân đạt được trong tháng Thanh niên năm 2006.

-          Theo đề nghị của các đồng chí phụ trách.

BCH ĐOÀN TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Biểu dương và khen thưởng bằng tiền cho các tập thể và cá nhân Đoàn viên –thanh niên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tháng Thanh niên năm 2006

(Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Nguồn tiền thưởng trích từ quỹ Đoàn trường.

Điều 3: Các đồng chí UVBCH Đoàn trường, các tập thể và cá nhân tại Điều 1 căn cứ thi hành quyết định.

                                                                        T.M BCH Đoàn trường

                                                                               Bí thư

 

 

                                                                               Hoàng Văn Tưởng

 

 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN TẬP THỂ ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC

(Kèm theo Quyết định: Số:...../QĐ-ĐTN ngày     tháng     năm 2006)

 

HOẠT ĐỘNG

CHI ĐOÀN

1. Học tập

 

- Nhất

KT05.3

- Nhì

KT05.5

- Ba

HTx04.7

- KK

HTH04.3

2. Văn nghệ

 

- Nhất

CĐ13A- Tình yêu kho lời

- Nhì

TQ04.1- Mãi mãi một TY

- Ba

QL05.1- Huế thương

- KK

KT05.3- Tình em còn mãi

 

SK04.4- Sáo (TY trên dòng sông quan họ)

3. Phòng ở

 

- Nhất

P.505

- Nhì

P.405

- Ba

P.305

4. Cầu lông

 

- Nhất

SK04.4

- Nhì

HTx04.1

- Ba

TK05.1

- KK

HTx04.6

5. Cắm hoa

 

- Nhất

KT05.1

- Nhì

TH04.2

 

TQ05.1

- Ba

TK05.3

 

CĐ14

- KK

KX05.5

 

KT05.5

 


 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội