Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Các phòng, khoa chuyên môn
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu
  Lịch thi học kỳ, Thi lại, Thi Tốt Nghiệp
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Liên thông TC, CĐ, ĐH
  Lịch thi lại
  Hệ Trung cấp
  Hệ Cao đẳng
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Liên thông
  Đoàn TNCSHCM
  Tin tức - Thông báo
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Quyết định BCH các chi đoàn
  Chào mừng ngày thành lập Đoàn
  Hệ thống văn bản
  Thư viện ảnh hoạt động
  Quy chế, luật
  Đánh giá KQ rèn luyện
  Luật giáo dục 2005
  QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Qui chế 25
  Quy chế 40 (TCCN)
Tin tức
 
Thông báo Tuyển Sinh Liên Thông Trung Cấp Lên Cao Đẳng
Thứ sáu, 20/04/2012

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 12  th¸ng  4  năm 2012

            Sè: 70/TB-CĐKT.12

THÔNG BÁO

 

 

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội trực thuộc Bộ C«ng thương th«ng b¸ovề việc tổ chức tuyển sinh liªn th«ng từ Trung cấp lªn Cao đẳng hệ chÝnh quy  đợt 1 năm 2012 như  sau:

I- Chỉ tiªu tuyển sinh: 1000 sinh viªn

II-Đối tượng tuyển sinh:  Đ· tốt nghiệp trung cấp hệ chÝnh qui ngành kế to¸n, quản trị và c¸c ngành cïng nhãm(như phần 1,2 mục VI dưới đ©y).

III-Ngành tuyển:      1. Kế to¸n

                                2. Quản trị kinh doanh

IV- Thủ tục:

1-Ph¸t hành và thu nhận hồ sơ: tại Trung t©m Đào tạo- Bồi dưỡng c¸n bộ và Ngoại ngữ-Tin học, Trường Cao đẳng Kinh tế c«ng nghiệp Hà Nội

                        + Cơ sở 1: số 143 đường Nguyễn Ngọc Vũ- Trung Hoà- Cầu Giấy - Hà Nội

                        + Cơ sở 2: số 106 đường Tả Thanh Oai - Thanh Tr×- Hà Nội

2- Hồ sơ: Mỗi thÝ sinh phải kª khai và nộp tói hồ sơ gồm c¸c loại đ· ghi phÝa ngoài tói, về Trung t©m Đào tạo-Bồi dưỡng c¸n bộ và Ngoại ngữ-Tin học của Trường trước 15/6/2012.

V- M«n thi, ngày thi:

   -M«n thi:      + Thi 3 m«n: To¸n, Vật lý và m«n chuyªn ngành

                                               + H×nh thức thi: Viết;

                        -Ngày thi: dự kiến th¸ng 6/2012

VI-  Đối tượng thuộc nhãm phải Bổ sung kiến thức chuyªn m«n

 1-Tốt nghiệp hệ Trung cấp, chuyªn ngành Tin học kế to¸n và tin học Kinh tế cã nguyện vọng thi liªn th«ng lªn Cao đẳng ngành Kế to¸n của Trường Cao đẳng Kinh tế C«ng nghiệp Hà Nội bắt buộc phải bổ sung kiến thức (học 3 m«n).

 2- Tốt nghiệp hệ Trung cấp, chuyªn ngành Tin học Quản lý và Quản lý lao động tiền lương cã nguyện vọng thi liªn th«ng lªn Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh của Trường Cao đẳng Kinh tế C«ng nghiệp Hà Nội bắt buộc phải bổ sung kiến thức (học 2 m«n):

3- Đối với những trường hợp chỉ học Bổ sung kiến thức chuyªn m«n trªn, sinh viªn đăng ký và nộp kinh phÝ  tại Trung t©m Đào tạo - Bồi dưỡng c¸n bộ và Ngoại ngữ Tin học

4- Thời gian, địa điểm học bổ sung kiến thức và «n tập

a-Thời gian học bổ sung kiến thức và «n tập: vào c¸c ngày thứ bẩy, chủ nhật hàng tuần (Lịch học sẽ th«ng b¸o cụ thể)

b- Địa điểm học bổ sung kiến thức và «n tập: Tại 2 cơ sở Trường Cao đẳng Kinh tế C«ng nghiệp Hà Nội

VII-  Địa điểm học tập: Tại 2 cơ sở Trường CĐ Kinh tế C«ng nghiệp Hà Nội theo nguyện vọng đăng ký của sinh viªn.

VIII-Quyền lợi của người học: Sau tốt nghiệp, sinh viªn được cấp bằng cao đẳng chÝnh quy và tiếp tục được dự thi liªn th«ng lªn đại học hệ chÝnh quy nếu cã nguyện vọng.

      Mọi chi tiết xin liªn hệ với Trung t©m Đào tạo-Bồi dưỡng c¸n bộ và Ngoại ngữ-Tin học qua

 Điện thoại (04) 3 688 00 56;    (04) 3 5562367.

 

 

Nơi nhận:

- BGH

- HSSV

- Lưu VT, TT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

NGƯT.TS. Dương Đức Chính

 

 

 

Các tin đã đưa

Thi tốt nghiệp môn điều kiện Hệ cao đẳng K2009 [ 20/03/2012 ]
Thông báo tuyển sinh chính quy năm 2012 [ 20/03/2012 ]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC [ 20/02/2012 ]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC [ 20/02/2012 ]
THÔNG BÁO NHẬP HỌC HỆ LIÊN THÔNG TC-CĐ [ 18/02/2012 ]
Thông báo nhập học hệ liên thông trung cấp - cao đẳng đợt 3 [ 18/02/2012 ]
Trang chu [ 18/10/2011 ]
THÔNG BÁO THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TC-CĐ HỆ CHÍNH QUY NĂM 2011 [ 03/10/2011 ]
THÔNG BÁO THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TC-CĐ CHÍNH QUY ĐỢT 3 NĂM 2011 [ 03/10/2011 ]
THÔNG BÁO GIÁM THỊ COI THI TUYỂN SINH NĂM 2011 [ 08/07/2011 ]
 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội